Celkem nalezeno 1615 dokumentů. (1. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 7161/20COM(2020) 139 finalProposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Evropský nástroj dočasné podpory pro zmírnění rizika nezaměstnanosti v mimořádných situacích (SURE) v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19Navrženo k projednání
 7159/20COM(2020) 143 finalCommunication from the Commission - Coronavirus Response - Using every available euro in every way possible to protect lives and livelihoods - Sdělení Komise - Reakce na koronavirus - Využít každé dostupné euro všemi možnými způsoby pro ochranu životů a životních potřebNavrženo k projednání
 7154/20COM(2020) 138 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1301/2013 as regards specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1301/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro zajištění mimořádné flexibility při využití evropských strukturálních a investičních fondů pro reakci na pandemii koronaviru COVID-19Navrženo k projednání
 7153/20COM(2020) 142 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1379/2013 and Regulation (EU) No 508/2014 as regards specific measures to mitigate the impact of the COVID-19 outbreak in the fishery and aquaculture sector - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v odvětví rybářství a akvakulturyNavrženo k projednání
 7147/20COM(2020) 174 finalProposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020Navrženo k projednání
 7146/20COM(2020) 173 finalCommunication from the Commission to the Council and the European Parliament - Technical adjustment in respect of special instruments for 2020 (Article 6(1)(e) and (f) of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technická úprava s ohledem na zvláštní nástroje pro rok 2020 (článek 6 odst. 1 písm. e) a f) nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)Navrženo k projednání
 7145/20COM(2020) 172 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2020 to provide emergency assistance to Member States and further reinforce the Union Civil Protection Mechanism/rescEU in response to the COVID-19 outbreak - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z bezpečnostní rezervy pro rok 2020 za účelem poskytnutí mimořádné pomoci členským státům a dalšího posílení evropského mechanismu civilní ochrany (rescEU) v reakci na pandemii koronaviru COVID-19Navrženo k projednání
 7144/20COM(2020) 171 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the framework of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, který se mění rozhodnutí (EU) 2020/265, pokud jde o úpravy částek uvolněných z nástroje pružnosti pro rok 2020, které mají být použity v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, pro okamžitá opatření v rámci pandemie koronaviru COVID-19 a pro posílení Úřadu evropského veřejného žalobceNavrženo k projednání
 7115/20COM(2020) 117 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro státní přístavní inspekci Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekciNavrženo k projednání
 7102/20COM(2020) 123 finalSdělení Komise Radě o aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstuNavrženo k projednání
 7092/20COM(2020) 110 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva za období 2013–2018 o finanční situaci systému pojištění v nezaměstnanosti pro bývalé dočasné nebo smluvní zaměstnance a parlamentní asistenty, kteří se po ukončení služebního poměru u některého z orgánů Evropské unie ocitnou v nezaměstnanostiNavrženo k projednání
 7091/20COM(2020) 104 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění sdělení Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony Evropské unieNavrženo k projednání
 7048/20COM(2020) 140 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020 to be used for migration, refugee inflows and security threats, for immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak and for reinforcement of the European Public Prosecutor's Office - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, který se mění rozhodnutí (EU) 2020/265, pokud jde o úpravy částek uvolněných z nástroje pružnosti pro rok 2020, které mají být použity v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, pro okamžitá opatření v souvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 a pro posílení Úřadu evropského veřejného žalobceNavrženo k projednání
 7034/20COM(2020) 116 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu Výboru dohody o hospodářském partnerstvíNavrženo k projednání
 7030/20JOIN(2020) 6 finalSpolečný návrh doporučení Rady Evropské radě o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)