Celkem nalezeno 2052 dokumentů. (1. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
13165/20COM(2020) 743 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodách mezi Evropskou unií a Alžírskem, Arménií, Bosnou a Hercegovinou, Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem a Tureckem o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a příslušnými orgány těchto třetích států pro justiční spolupráci v trestních věcechDoručeno do PS
13160/20COM(2020) 751 finalCommunication from the Commission - Enhanced Surveillance update - Greece, November 2020 - Sdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu – Řecko, listopad 2020Doručeno do PS
13144/20COM(2020) 738 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a technikyDoručeno do PS
13129/20COM(2020) 737 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyDoručeno do PS
13123/20COM(2020) 697 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o Dohodě mezi Evropskou unií a Mongolskem o zeměpisných označeníchDoručeno do PS
13081/20COM(2020) 698 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025Doručeno do PS
13061/20COM(2020) 752 finalCommunication from the Commission to the Council - Fiscal situation in Romania - Sdělení Komise Radě - Fiskální situace v RumunskuDoručeno do PS
13060/20COM(2020) 746 finalRecommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area - Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozónyDoručeno do PS
13059/20COM(2020) 745 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee Alert Mechanism Report 2021 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2021 (vypracovaná v souladu s článkem 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)Doručeno do PS
13047/20COM(2020) 714 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 9 odst. 1c, čl. 21a odst. 5 a čl. 24a odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/696 ze dne 25. května 2020 s ohledem na pandemii covidu-19Doručeno do PS
13023/20COM(2020) 732 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnotící provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ESDoručeno do PS
12981/20COM(2020) 708 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyDoručeno do PS
12976/20COM(2020) 696 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nový program pro spotřebitele - Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživeníDoručeno do PS
12974/20COM(2020) 724 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbámDoručeno do PS
12973/20COM(2020) 727 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EUDoručeno do PS

12345>>ISP (příhlásit)