Dokument EU 9951/20

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the creation of a specific framework for simple, transparent and standardised synthetic securitisation, limited to balance-sheet synthetic securitisation (Text with EEA relevance) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vytvoření specifického rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou syntetickou sekuritizaci, omezený na rozvahovou syntetickou sekuritizaci (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 9951/20, COM(2020) 284 final/ISP (příhlásit)