Dokument EU 9436/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená infrastruktura - zlepšování přírodního kapitálu Evropy
/kód dokumentu 9436/13, COM(2013) 249 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 9436/13 dne 14. 5. 2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23. 5. 2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:biologická diverzita, hospodářská infrastruktura, chráněné území, investice ES, kampaň na získání veřejnosti, mořský ekosystém, plán financování, přírodní zdroje, příručka, terestrický ekosystém, trvale udržitelný rozvoj, udržitelné zemědělství, zachování zdrojů, zelená plocha, změna klimatuISP (příhlásit)