Dokument EU 9018/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla Komisi svěřena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
/kód dokumentu 9018/18, COM(2018) 263 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9018/18 dne 18.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 24.05.2018 svým usnesením č. 91 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)