Dokument EU 7537/13

Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
/kód dokumentu 7537/13, COM(2013) 146 final, 2011/0276 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7537/13 dne 19.03.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23.05.2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)