Dokument EU 7470/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)
/kód dokumentu 7470/18, COM(2018) 144 final, 2018/0070 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7470/18 dne 26.03.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)