Dokument EU 7091/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění sdělení Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie
/kód dokumentu 7091/20, COM(2020) 104 final/ISP (příhlásit)