Dokument EU 6532/12

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti
/kód dokumentu 6532/12, KOM(2012) 46 v konečném znění/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6532/12 dne 20. 2. 2012.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 26. schůzi dne 23. 2. 2012 svým usnesením č. 195 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:biologická diverzita, dezertifikace, místní zastupitelstvo, ochrana půdy, princip subsidiarity, půdní zdroje, regionální celek, trvale udržitelný rozvoj, zemědělské využívání půdy, změna klimatu, znečišťování půdyISP (příhlásit)