Dokument EU 15203/16

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro kooperativní inteligentní dopravní systémy: milník na cestě ke kooperativní, propojené a automatizované mobilitě
/kód dokumentu 15203/16, COM(2016) 766 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 15203/16 dne 5.12.2016.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 59. schůzi dne 15.12.2016 svým usnesením č. 329 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)