Edmund Burian

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BURIAN Edmund

XI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem kom. pro kontr. dávky z maj., výb. imunit. - inic. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

5 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119) k §§ 1-4 a 7.

336, 21. III. 1925; 1527-8. X.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136) k §§ 1, 11 a 17.

341, 2. IV. 1925; 88. XI.

aby ministerský předseda ve 308. schůzi posl. sněm. podal zprávu o opatřeních, jež hodlá vláda učiniti proti drahotě, proti zastavování a omezování výroby, proti propouštění zaměstnanců, proti přetěžování pracující třídy daněmi a jinými veřejnými dávkami, v oboru péče o nezaměstnané a péče bytové a pro zvýšení platů státních zaměstnanců.

308, 3. XII. 1924; 804. X.

podle § 46, aby ministerský předseda neb jeho zástupce dostavil se do schůze a podal zprávu o situaci.

343, 22. V. 1925; 134. XI.

na přechod k dennímu pořadu přes osnovu zákona o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 605. IX.

aby se přes t. 5021 (úsporná opatření ve veřejné správě) přešlo k dennímu pořadu, event., aby byl vrácen soc. pol. výb. k novému projednání.

317, 18. XII. 1924; 1003-4. X.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 560. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1897. II.

o zákonu proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (zpr. t. 2832).

84, 6. VIII. 1921; 1193. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 64. IV.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1422. IV.

o "Mezinárodní úmluvě o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem" (zpr. t. 3248).

107, 15. XII. 1921; 1517. IV.

o úmluvě uzavřené 10. III. 1921 v Praze mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranice a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293).

118, 10. I. 1922; 1993. IV.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 636. V.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021, 4022).

194, 6. III. 1923; 2386. VI.

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 160. IX.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 523. IX.

o imunitní záležitosti Jos. Hakena (zpr. t. 4575).

265, 27. V. 1924; 756. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 396. X.

k témuž předmětu (skup. hosp.).

307, 27. XI. 1924; 758. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1112. X.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 70. XI.

o imunitní záležitosti H. Tausika (zpr. t. 4967); protestuje proti persekuci komunist. strany a zatčení dr. Housera a B. Jílka.

362, 18. IX. 1925; 596. XI.

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1475. XI.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců strany K o rozluce církve od státu, drahotě a oslavě 75. naroz. presidenta T. G. Masaryka.

324, 5. III. 1925; 1245. X.

jménem klubu poslanců strany K o procesu komunist. posl. Lansuckého v Polsku; podáno při rozpravě o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 5117).

336, 21. III. 1925; 1543. X.

jménem klubu poslanců strany K, jímž protestuje proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1549. XI.

Věcná poznámka:

v níž činí jménem klubu posl. strany K prohlášení o stanovisku zaujatém k resoluci na zavedení národnostní autonomie v záležitostech školských, jíž podala strana NSD.

371, 6. X. 1925; 1302. XI.

Interpelace:

naléhavá, o sporu v kovodělném průmyslu,

t. 3555. 140, 26. V. 1922; 486. V.

zodpověděna prohlášením minist. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o hospodářské krisi, nezaměstnanosti, snižování mezd a obranném boji kovodělníků,

t. 3567. 141, 29, V. 1922; 511. V.

zodpověděna prohlášením minist. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o krvavém řádění policie proti pražskému dělnictvu,

t. 5071. 330, 16. III. 1925; 1329. X.

o konfiskaci "Rovnosti",

t. 1828. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2110. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o nezaplacení mezd z doby války dělníkům "Zbrojovky" v Brně,

t. 3816/IX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4007/V. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o konfiskační praksi v Moravské Ostravě,

t. 3862/XIII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 3975/V. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o porušení osmihodinné doby pracovní státních cestářů,

t. 4085/XVI. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

odpov. t. 4243/XXV. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

že státní cestáři zbaveni osmihodinné doby pracovní a prázdného odpůldne sobotního,

t. 4306/VIII. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4420/III. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

že se nedodržují zákonná ustanovení o nočním a nedělním klidu práce, jakož i o osmihodinné době pracovní v živnosti pekařské v Brně a na Moravě,

t. 5089/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

Dotazy:

podle § 70 jedn. ř. předsedovi poslanecké sněmovny o soustavném potlačování interpelací a projevů komunistických poslanců.

350, 25. VI. 1925; 337. XI.

odpov. předs. posl. sněmovny

352, 2. VII. 1925; 385. XI.

podle § 70 jedn. ř. k předsedovi ústav.-práv. výb., co hodlá učiniti, aby návrh dr. Bartoška o odluce církve od státu (t. 3910/IX) byl co nejrychleji ústav.-práv. výb. projednán.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

odpov. dr. Hrubana, předs. úst.-práv. výb.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2621. II.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2030. VI.

194, 6. III. 1923; 2397. VI.

247, 6. III. 1924; 25. IX.

250, 26. III. 1924; 161. IX.

302, 20. XI. 1924; 403. X.

322, 11. II. 1925; 1117. X.

362, 18. IX. 1925; 596, 598, 605. XI.ISP (příhlásit)