Josef Böhr

Narozen: v roce 1862

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖHR Josef

V. voleb kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - soc. pol. - Stál. a ústav. práv.

Návrhy:

na revisi veškerých zákonů, vydaných od 28. října 1918 v R. Č., t. 63.

7, 15. VI. 1920; 331. I.

obnoven t. 3910/VI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

o obrovských škodách, způsobených živelní pohromou ve šluknovském, frýdlantském a jabloneckém okresu, t. 420.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na zařadění technických úředníků tabákové režie ze skupiny C do B, t. 857.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na opatření, jímž se uvolňují vkladatelům uzavřených spořitelen vklady ke stejně vysokému odepsání dluhů týchž vkladatelů u těchže spořitelen, t. 1312.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

na změnu zákona o povinném očkování ze dne 15. července 1919, č. 412 Sb. z. a n., pokud se týče ze dne 23. září 1919, t. 1537.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

obnoven t. 4028/III. 195, 8. III. 1923; 2459. VI.

aby majitelé koní mohli si zpět koupiti nepostradatelný oves z příliš velikého kontingentu, jejž mají dodati nebo jejž dodali za odváděcí maximální ceny, t. 1655.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny stran užívání jazyka, t. 3484.

139, 23. V. 1922; 414. V.

aby obce vypočítávaly, předpisovaly a vybíraly obecní přirážky ke státním daním, t. 3533.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3836.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

aby byli na roveň postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci, t. 4279.

225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o živelních pohromách v okresech litoměřickém, ústeckém, varnsdorfském a jabloneckém n. N., t. 5292.

374, 12. X. 1925; 1406. XI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 640).

18, 9. XI. 1920; 231. II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

1 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569) k §§ 6, 28 a 32.

263, 15. IV. 1924; 606, 608. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4672) k § 1.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

9 pozměň., 2 doplň. a 5 event. návrhů k osnově zák. o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13, 14, 16, 18, 24 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1342-6, 1352-4. IX.

3 pozměňov. a 3 event. návrhy k §§ 27, 28 a 31 v téže věci.

285, 12. IX. 1924; 1388-90. IX.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na přejítí k dennímu pořádku při projednávání vlád. návrhu, kterým se částečně mění zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

aby zpr. t. 4825 (konečná úprava rakousko-uherských válečných půjček) byla vrácena rozpočt. výboru k novému projednání.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

aby o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o zahraniční situaci (Protokol ženevský) byla zahájena rozprava.

294, 30. X. 1924; 29. X.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zlepšení železnič. spojení v severních Čechách.

31, 4. XII. 1920; 1234. II.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se nájemného v pohraničních okresích R. Č.

138, 6. IV. 1922; 359. V.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předložení statistiky úřednictva ústředních úřadů v Praze a Bratislavě, jakož i jednotlivých státních a zemských úřadů podle národnostní příslušnosti.

175, 29. XI. 1922; 1383. VI.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 483. I. (něm. 539)

o zák. o cle na automobily (zpr. t. 1066).

35, 17. XII. 1920; 1440. II. (něm. 1495)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

41, 13. I. 1921; 1620. II. (něm. 1638)

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2692. II. (něm. 2746)

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2707. II. (něm. 2753)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zločin velezrady zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 24. III. (něm. 39)

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 80. III. (něm. 124)

o obchodní a celní smlouvě mezi R. Č. a S. H. S. (zpr. t. 1639).

68, 31. V. 1921; 148. III. (něm. 165)

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24, VI. 1921; 222. III. (něm. 262)

o zrušení pojmenování "sluha" a nahražení jeho titulem "zřízenec" u zaměstnanců ve státní službě (zpr. ústní; us. sen. t. 1467).

70, 30. VI. 1921; 28(). III. (něm. 320)

o naléh. interp. posl. Blažka o náhradě mosteckým obětem (t. 2507) a posl. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 625. III. (něm. 678)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 778. IV. (něm. 845)

o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 3211).

104, 6. XII. 1921; 1398. IV. (něm. 1434)

o zrušení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 3244).

106, 9. XII. 1921; 1477. IV. (něm. 1505)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306).

112, 19. XII. 1921; 1755. IV. (něm. 1790)

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2622. IV. (něm. 2660)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 588. V. (něm. 689)

o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 786. V. (něm. 807)

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích z 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1573. V. (něm. 1672)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 120. VI. (něm. 169)

o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945).

183, 18. XII. 1922; 1844. VI. (něm. 1896)

o zmocnění vlády k provádění změn úředních obvodů v územích pohraničních (zpr. t. 3935).

185, 6. II. 1923; 2121. VI. (něm. 2129)

o obchodní smlouvě uzavřené dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republikou Lotyšskou (zpr. t. 3986).

187, 13. II. 1923; 2160. VI. (něm. 2168)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

230, 23. XI. 1923; 541. VIII. (něm. 573)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 573. IX. (něm. 630)

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 891. IX. (něm. 928)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1346. IX. (něm. 1372)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1660. IX. (něm. 1753)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2()59. IX. (něm. 2088)

o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské (zpr. t. 4912)

297, 11. XI. 1924; 190. X. (něm. 215)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1128. XI. (něm. 1209)

o stát. pomoci při živelních pohromách r. 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1384. XI. (něm. 1398)

Prohlášení:

jménem strany NL, jímž odůvodňuje, proč tato strana zdrží se hlasování pro zákon o prodloužení ochrany nájemníků (návrh t. 3316).

117, 21. XII. 1921; 1934. IV. (něm. 1963)

jménem německé pracovní pospolitosti o nesouhlasu s vyloučením dr. Schollicha ze sněmovního jednání pro překročení řečnické lhůty při projednávání zpr. t. 4661 (imunita dr. Schollicha).

280, 26. VI. 1924; 1137. IX. (něm. 1164)

jménem strany NL o zákonu o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 197. XI. (něm. 268)

Interpelace:

naléhavá, o zahraniční situaci a ohrožení evropského míru,

t. 3983. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

odpov. t. 4082/XXIV. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

naléhavá, o korupčních aférách v poslední době,

t. 4438. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

naléhavá, aby služby zproštění železniční zaměstnanci němečtí do služby byli znovu povoláváni,

t. 4439. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

odpov. t. 4904/V. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

naléhavá, o zákazu smuteční slavnosti za padlé dne 4. března 1919 v Kadani,

t. 4440. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4593/VIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

naléhavá, o stavu zahraniční politiky,

t. 5115. 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

odpov. t. 5153/XII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

naléhavá, o Husových slavnostech,

t. 5269. 360, 15. VII. 1925; 549. XI.

odpov. t. 5321/III. 361, 18. IX. 1925; 566. XI.

o opatřeních proti teroru legionářů,

t. 360. 14, 26. X. 1920; 23. II.

obnovena t. 3781/I. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa,

t. 643. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

obnovena t. 3781/II. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o ochraně shromažďovací svobody a shromažďovacího práva dělníků,

t. 1049. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 1661. 59, 3. III. 1921; 2452. II.

o bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se mírovou smlouvou saint-germainskou stali československými občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existenci,

t. 1145. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/III. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o oněch bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými státními občany, převratem r. 1918 beze své viny byli ohroženi ve své existenci nebo poškozeni ve svém povolání, a kteří usilují, aby byli převzati do služeb československých,

t. 1146. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/IV. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o určitých směrnicích pro sestavování obecního rozpočtu a pro úpravu obecních financí,

t. 1463. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 1833. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o marnotratném přikazování peněz Ymce,

t. 1711. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

o založení vládního časopisu "Prager Presse",

t. 1811. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

obnovena t. 3781/V. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o obchodní společnosti "Východ",

t. 2721. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3322/XXXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že v Mor. Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy,

t. 2938. 86, 18. X. 1922; 17. IV.

odpov. t. 3430/IV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o nezákonnostech při sčítání lidu v r. 1921,

t. 3128. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

obnovena t. 3781/VI. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

aby se také profesorům zemských středních škol a zemských odborných škol poskytly slevy jízdného na dráze, jaké mají státní úředníci a státní profesoři,

t. 3158/III. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o naléhavých přáních státních zaměstnanců, aby jim byly znovu dány lístky na chléb a mouku, aby byly jejich platy stabilisovány, aby se jim dodávalo uhlí lepší jakosti pokud možno ze státních dolů za mírné ceny a aby byly odloženy splátky za předměty spotřeby,

t. 3158/IV. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

aby min. fin. ponechal město Varnsdorf v I. tř. místních přídavků,

t. 3158/VI. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

odpov. t. 3322/XLVIII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

aby obecní přirážky k přímým daním vybíraly obce,

t. 3158/XXI. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3425/III. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území,

t. 3230/V. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o snižování mezd v tabákových továrnách,

t. 3550/I. 140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. t. 3800/II. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o podpoře pozůstalých po oněch německých občanech, kteří byli českými vojáky zastřeleni při obsazování německé části Čech, při projevech pro právo sebeurčení a při rozpouštění německých schůzí,

t. 3561/I. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3883/VII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o stržení pomníku a zavraždění Maxe Kinzla českým vojskem v neděli dne 29. října 1922 v Bruntále,

t. 3833/III. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

odpov. t. 3843/III. 166, 9. XI. 1922; 386. VI.

o velikých nepřístojnostech při dopravě jatečného a plemen. dobytka,

t. 3862/V. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4082/XXII. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

o zatlačování německého jazyka ze styku zemských školních rad s okresními a místními školními radami,

t. 3995/XVII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4250/VI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o rozpuštění "Chebské místní rady",

t. 4171/VIII. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4254/VII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o politických procesech před porotou,

t. 4226/XIV. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4420/VIII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

jak zemský správní výbor v Čechách dopisuje zastupitelským okresům,

t. 4381/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

o porušení jazykového zákona v železničním provozu,

t. 4497/III. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4799/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

aby byly konečně zlepšeny požitky staropensistů a vůbec, aby celé výslužnictví bylo sjednoceno,

t. 4857/XI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5090/XI. 342, 22. V. 1925; 117, XI.

že min. pro zásobování lidu nedbá předpisů jazykového zákona,

t. 5066/XIV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

o neodůvodněné konfiskační praksi,

t. 5089/II. 342, 22. V. 1925; 115. XI.

odpov. t. 5209/XX. 361, 18. IX. 1925; 564. XI.

že bylo zakázáno dopravovati blahopřejné telegramy nově zvolenému presidentovi německé říše,

t. 5162/V. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity poslanců J. Mayera a inž. O. Kalliny karlovarskými státními policisty dne 9. srpna 1925,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o zabrání katolického spolkového domu ve Frývaldově k účelům vojenským. podán 8. IX. 1920 (dle spisů).

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

o nedostatečné vládní pomoci pro Rudohoří.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 103. III.

o sčítání lidu. 57, 18. II. 1921; 2320. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 137. III.

jímž se požaduje úplně volný dovoz rýže.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o zrušení nebo změně nařízení, aby pojišťovny vybíraly drahotní příspěvek.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o nezbytné nutnosti zrušení povinných dopravních osvědčení zvláště do nouzových a drahotních okresů.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o započtení vojenské služební doby při různých úřednických kategoriích.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o četnických důstojnících ve výslužbě.

72, 14. VII. 1921; 430. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

že oběti strašlivých činů dne 3. srpna 1921 v Ústí nad Labem nedostaly dosud odškodnění, nebo že se náležité odškodnění protahuje.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o provedení zákona, jímž se zřizuje vnucený likvidátor pro rozdělení zbytků bavlny.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 146, 14. VI. 1922; 816. V.

o přehmatu finančního strážníka v Rosenhainu v okrese šluknovském proti německým pohraničním obyvatelům šluknovským a rosenhainským, či že byli v osadě ohrožováni zbraní.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 159, 24, X. 1922; 36. VI.

že vojenské ubytování v Podbořanech (západní Čechy) těžce poškozuje válečnou vdovu a 6 sirotků.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o konfiskační praxi proti warnsdorfským časopisům "Abwehr" a "Nordböhmische Wacht."

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

že spolek "Der deutsche katholische Frauenbund" nebyl přibrán do spotřebitelské rady.

186, 9. II. 1923; 2137. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 104. VII.

o učebné osnově pro občanskou nauku a státoobčanskou výchovu.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

o vyplácení úroků a pohledávek z účtů W.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o závěru vkladů několika spořitelen.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o úpravě pensijních nároků příslušníků bývalého četnictva pro Bosnu a Hercegovinu, kteří mají domovské právo v Československé republice.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o tiskopisech, potřebných k provádění zákona č. 236/1924 Sb. z. a n.

351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o předčasném a pro brance nákladném nastoupení k činné službě do daleko odlehlých posádek.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

o zastavení vysokoškolských kursů pro vzdělání německých učitelů občanských škol.

375, 13. X. 1925; 1447. XI.

o bezpráví spáchaném na 16 odborných učitelích.

378, 15. X. 1925; 1546. XI.ISP (příhlásit)