Robert Schälzky

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHÄLZKY Robert

XII. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. socialisač. a soc. pol.

Návrhy:

na započítání učitelské činnosti, ztrávené v duchovní správě na školách, do postupu, t. 271.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na zařadění lázeňského místa Niederlindewiese do vyšší třídy místních přídavků, t. 1656.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

na drahotní přídavky válečným poškozencům, t. 1990.

67, 19. V. 1921; 53. III.

k zákonu ze dne 18. března 1921, č. 126 Sb. z. a n., aby váleční poškozenci a organisace válečných poškozenců, kteří mají hlavní sklady tabáku, byli osvobozeni od upisování státní investiční půjčky dopravní, t. 2892.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na vydání zákona, jímž se částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3834.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

na změnu zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., novelovaný zákonem ze dne 25. ledna 1923, č. 39 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, t. 4182.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

o živelní pohromě v obcích Dědince, Hradečné a Troubelicích v politickém okrese šternberském, t. 4222.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 4255.

226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

na změnu zákona ze dne 4. července 1923, č. 146 Sb. z. a n., kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., t. 4334.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

9 pozměňov. návrhů k osnově zákona o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 2590).

74, 19. VII. 1921; 578. III.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě výhod poskytnutých stát. zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvod. odst. čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

19 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se §§ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 42 a čl. IV.

115, 20. XII. 1921; 1870-1874. IV.

2 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

15 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 1, 4-8, 10, 11, 13-16.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1671-1676. VI.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 1, 3, 4, 9 a 23.

183, 18. XII. 1922; 1847-1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377) k § 2, odst. 1 zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 ve znění zák. ze dne 25. I. 1922, č. 39.

245, 19. XII. 1923; 1650. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4671) k § 1.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

28 pozměňov., 2 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 1, 7, 12, 27, 31, 33, 68-70, 74, 76, 78, 83, 86, 95, 96, 107, 111-114, 118-120, 180, 182, 183 a 187.

288, 18. IX. 1924; 1675-9, 1681, 1685-1687, 1689, 1712-18, 1724-25.

Resoluce:

5 resol. k. stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkajících se výplaty dluhových refundací, podpory péče o mládež, bytové péče, zvýšení podpor stavebním a bytovým společenstvům a zvýšení podpory soukromého stavebního podnikání.

31, 4. XII. 1920; 1239, 1240. II.

k dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191), týkající se dodatečného odškodnění válečných poškozenců.

43, 18. I. 1921; 1725. II.

2 resol. k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1706), týkající se zřízení parlamentní komise oprávněné ke kontrole nad finanční stránkou (subvence, úvěry) hospodářství povolaných úřadů při ruchu stavebním a podání podrobné zprávy parlamentu o půjčkách a subvencích, jež min. soc. péče udělilo společenstvům, obcím i soukromníkům.

62, 10. III. 1921; 2502. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306), týkající se podávání zpráv o stavebním ruchu, o subvencích a zárukách vládou sněmovně.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se povinnosti přijímati těžké válečné poškozence do služeb.

115, 20. XI. 1921; 1874. IV.

4 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se podání zprávy o všech subvencích a zárukách poskytnutých státem k účelům stavebním, podání seznamu o poskytnutí dobročinné péče válečným poškozencům a zprávy o počtu těchto zaopatřených jednotlivými okres. úřady a vydání prováděcího nařízení k novele o válečných poškozencích z 25. I. 1922.

175, 29. XI. 1922; 1390, 1391. VI.

k osnově zákona o úpravě vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915), týkající se provedení zákona z 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n.

178, 12. XII. 1922; 1552. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení zemědělských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

2 resol. k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 4202), týkající se zřizování zemědělských nemocenských a společenstevních nemocenských pokladen, stanovených živnostenským řádem.

217, 28. VI. 1923; 651. VII.

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se přiznání čsl. stát. občanství všem pensistům a pensistkám býv. rak.-uher. mocnářství, kteří měli původně domovské právo na dnešním území republiky Československé.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

11 resol. k témuž předmětu, týkajících se prodloužení zákona o stavebním ruchu, rychlého vyřizování žádostí o subvence na stavby, péče o invalidy, otázky snížení drahotních přídavků k důchodům a snížení hranice příjmů válečných poškozenců, odčinění ztrát. čsl. váleč. poškozencům žijícím v Německu, jež utrpěli rozdílem valuty, seznamu subvencí poskytnutých na péči o mládež a seznamu veškerých udělených subvencí vůbec.

236, 30. XI. 1923; 1159-1163. VIII.

2 resol. k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 4372), týkající se úpravy stavebních nákladů státními úřady podle stavu trhu v den zadání a zmírnění krutostí nového zákona věcným vyřizováním žádostí o subvence.

243, 14. XII. 1923; 1541. VIII.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 4542), týkající se vydání nového zákona o stavebním ruchu.

258, 8. IV. 1924; 370. IX.

k osnově zák. o soc. pojištění (zpr. t. 4795), týkající se zavedení nemocenského pojištění veřejných zaměstnanců.

288, 18. IX. 1924; 1732. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 1. IV. 1920.

4, 8. VI. 1920; 80. I. (něm. 120).

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1072. II. (něm. 1184)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2275. II. (něm. 2309)

o témž předmětu (t. 1706).

62, 10. III. 1921; 2490. II. (něm. 2523)

o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 590. III. (něm. 657)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1074. IV. (něm. 1118)

o prodloužení zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306).

112, 19. XII. 1921; 1751. IV. (něm. 1785)

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1864. IV. (něm. 1893)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 88. V. (něm. 133)

o zák. ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 342. V. (něm. 399)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (t. 3832).

166, 9. XI. 1922; 379. VI. (něm. 388)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 2. XI. 1922; 1356. VI. (něm. 1444)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 152. VII. (něm. 31)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201).

217, 28. VI. 1923; 583. VII. (něm. 622)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 938. VIII. (něm. 992)

o zákonu o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1530. VIII. (něm. 1570)

o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377).

245, 19. XII. 1923; 1643. VIII. (něm. 1687)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 341. IX. (něm. 401)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1520. IX. (něm. 1599)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 790. XI. (něm. 849)

Interpelace:

naléhavá, o katastrofální průmyslové krisi,

t. 3456. 132, 30. III. 1922; 127. V.

naléhavá, o rozpuštění správních výborů zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu,

t. 4320. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4395/XVIII. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o obchodních a živnostenských společenstvech,

t. 256. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 475. 14, 26. X. 1920; 28. II.

ve věci zrušení maximálních cen třešní,

t. 266. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

o neoprávněném pensionování německých četnických strážmistrů před platností nové úpravy platů,

t. 867. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1219. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o sociál. lékařských komisích pro válečné poškozence,

t. 1034. 33, 15, XII. 1920; 1378. II.

odpov. t. 1353. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

I. o používání zápůjčkového fondu pro válečné poškozence, II. o zákonu o nuceném umísťování váleč. poškozenců, III. o válečných slepcích a IV. o rozdělení fondů, na něž není zákonitých nároků, podle národnosti,

t. 1051. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 1509. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

aby úroky z předválečných dluhů byly placeny jako zálohy,

t. 1797. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2476. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o zřejmém zkrácení německých obětí války při pronájmu hlavního skladu tabáku v Prachaticích,

t. 2863. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3159/XVI. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o válečných poškozencích, bydlících v cizině,

t. 3146. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3430/XIX. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o nezákonném chování správy vojenského zásobovacího skladiště v Dejvicích,

t. 3158/VIII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3322/LIII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o porušení jazykového zákona brněnským státním zastupitelstvem,

t. 3700/IX. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3940/XVII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o jazykových přehmatech na státních drahách,

t. 3442/XXIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3807/I. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o českých zápisech do pozemkové knihy,

t. 3700/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o jazykových přehmatech berních úřadů,

t. 3740/V. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o dvoujazyčném vyřizování německých spisů,

t. 3740/VI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

že svobodným duševním pracovníkům byla odebrána sleva v jízdném,

t. 3816/X. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4033/XX. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o zabavení periodického časopisu "Deutsche Zeitung" v Bruntále,

t. 3853/XXVI. 173, 24. X. 1922; 1119. VI.

odpov. t. 3953/XXIII. 185, 6. III. 1923; 2113. VI.

o neodůvodněném a svévolném použití zbraně a poranění na těle 22letého Alfonse Krejczika četníky v Darkovicích,

t. 3887/VII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 3975/XI. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o zabavení periodického tiskopisu "Deutscher Volksfreund" ve Frývaldově,

t. 3995/I. 194, 6. III. 1923; 2358. VI.

odpov. t. 4065/XIII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

že se nezákonně činil nátlak na rodiče při školních zápisech v okrese těšínském a frýštátském,

t. 4044/II. 199, 10. VI. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4243/V. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

aby při vyměřování poplatkových ekvivalentů bylo přihlíženo k obecně prospěšným staveb. družstvům,

t. 4385/IV. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4904/XVI. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o zrušení kežmarské dělnické pojišťovna,

t. 4551/XI. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4796/XX. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o obecních volbách v Karvinné v okrese frýštátském,

t. 4990/II. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/XIII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

Dotazy:

o vypovídání cizinců okres. polit. správou ve Šternberku.

22, 17. XI. 1920; 351. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o snížení autobusové sazby s 80 na 60 haléřů za 1 km na tratích poštovních autobusů.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o nevyřízených rekursech z Hlučína.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

o domovní prohlídce dr. Schyry v Německých Kravanech.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

aby prominuty byly příspěvky na nemocenskou pokladnu a při tom zachován nárok na podporu nezaměstnaných.

64, 15. III. 1921; 2666. II.

odpov. t. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o nerušeném a cla prostém dovozu serií světelných obrazů, půjčených z Německa nebo Rakouska pro lidové vzdělání školní a spolkové.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

aby se obecním úředníkům vyměřovaly poplatky z chlebenek stejně jako státním úředníkům a učitelům.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o nezaplacených požitcích vojenských lékařů.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o sanování nemocničních financí.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o uzavření fondů bývalých okresních pomocných pokladen válečných.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 73, 15. VII. 1921; 514. III.

o národnostním klíči zaměstnanců tabákových továren ve Svitavách, Jihlavě a Lanškrouně.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o přídavcích a nákupních přídavcích pro duchovní, kteří nedostávají doplňku na kongruu.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

že podpora v nezaměstnanosti sráží se z renty válečných poškozenců, nedosahující 50 % výdělečnosti.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o zastavení vyživovacího příspěvku následkem všeobecné demobilisace.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

o požitcích válečných poškozenců, pokud nebyla přiložena potřebná doplnění a přílohy.

72, 14. VII. 1921; 430. III.

o zřejmém zkrácení německých obětí války při pronájmu hlavního skladu tabáku v Šumperku.

72, 14. VII. 1921; 430. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

aby průmysloví a obchodní zaměstnanci byli pojati do podpory nezaměstnaných.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o přehmatu bytového úřadu v Bratislavě.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

že české organ sace zaměstnanců vypovídají obchodní zaměstnance, kteří nejsou státní občané českoslovenští.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

ze prý mají býti spojeny zemské úřadovny I. a II. Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

že byl zabaven periodický čas. "Volksfreund" ve Frývaldově.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o nápadně častém překládání četníků ve Slezsku.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o náhradě peněz na podporu nezaměstnaných, jež dala rakouská vláda k volnému použití liberecké a chomutovské okresní komisi.

123, 20. I. 1922; 2243. IV.

o uzávěrce obranného fondu.

123, 20. I. 1922; 2243. IV.

o nepřístojnostech ve šternberském ústavu pro léčení plicních chorob.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

že brněnské dobrovolné ochranné společnosti nebyla udělena licence na biograf.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

že okresní politická správa třeboňská nevyhověla žádosti organisace německých válečných poškozenců v Nové Vsi n. L., poněvadž nepodali této žádosti jazykem českým.

129, 27. I. 1922; 2737. IV.

o prodloužení ustanovení na ochranu vojínů, vracejících se ze zajetí, a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

140, 26. V. 1922; 485. V.

o příplatku k úrazovým důchodům cizinců.

150, 21. VI. 1922; 1173. V.

o ohlášeném návrhu zákona o staropensistech.

150, 21. VI. 1922; 1173. V.

odpov. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o zkrácení německých vládních komisařů u městských spořitelen.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

o těžkých podmínkách, jež se ukládají okresním komisím pro péči o mládež při poskytování subvencí.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o neupraveném odpočivném železničních úředníků, kteří jsou čsl. státními občany, avšak před převratem byli zaměstnáni mimo dnešní Československou republiku.

159, 24. X. 1924; 31. VI.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o dosud nepřevzatých pensistech státních drah a o úpravě jejich požitků.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

aby byla v Bílovci vystavěna úřední budova.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

aby služební smlouva pro soukromé zaměstnance byla právně nově upravena.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o nemístném postupu zprostředkovatelny práce při děčínské okres. polit. správě.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

aby byly co nejrychleji provedeny nové volby do okresních nemoc. pokladen.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o zavlečení zámečnického pomocníka J. Škorpila do cizinecké legie.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o odpočivných platech činovníků finanční stráže, ustanovených kdysi v Bukovině, kteří jsou českosl. státními příslušníky, a jejich pozůstalých.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 104. VII.

o zachování společenstevních nemocenských pokladen.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

aby bylo povoleno konati měsíční školní sbírky, jakož i slavnostní den ochrany dětí k účelům zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež.

176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

aby československým válečným poškozencům v Německu byly rychle vypláceny renty a doplatky.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o odpočivném a zaopatřovacích platech státních staropensistů.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 238, 10. XII. 1923; 1258. VIII.

o dodatečném vybírání dávky z chlebových lístků.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

o jmenování správní komise u opavské zemské úřadovny Všeobecného pensijního ústavu.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o jmenování kancelářských soudních úředníků skupiny D v IX. hodnostní třídě kancelářskými správci.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

že dodnes ještě nebyl poukázán důchod válečnému invalidovi Karlu Rödigovi z Kammersgrünu v okrese neydeckém, který byl dne 18. srpna 1921 prohlášen za nezpůsobilého do 100 %.

238, 10. XII. 1923; 1258. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

aby válečnému poškozenci J. Bauernfeindovi v Grünbergu byl prominut přeplatek vyživovacího příspěvku a vůbec aby v případech zvláštního zřetele hodných bylo upuštěno od vymáhání přeplatků vyživovacího příspěvku, jež váleční poškozenci přebrali.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

aby byl předložen návrh zákona o povinném propůjčování míst válečným poškozencům ve státních a soukromých podnicích.

258, 8. IV. 1924; 340. IX.

odpov. 288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

že se německým dělníkům vydávají jízdní lístky na dělnické legitimace jen v českém jazyku.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o odepření překladu smlouvy olomouckého ředitelství státních drah s firmou E. Machold v Bruntále.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 341, 22. IV. 1925; 58. XI.

že odvodní komise v Novém Bohumíně dne 18. dubna 1925 bezohledně nakládala s Vilibaldem Ciastonem.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Opavě (přestupky podle § 3 zák. shrom., § 23. tisk. zák. a podle čl. III., odst. 3. ze dne 15. října 1868, ř. z. č. 142)

89, 21. X. 1921; 187. IV.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 33. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 487 a 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, jichž se dopustil řečí na voličské schůzi dne 9. září 1923 v Ludgeřovicích)

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

řízení zast. 299, 17. XI. 1924; 240. X.

Volán k pořádku:

367, 30. IX. 1925; 793, 794. XI.ISP (příhlásit)