JUDr. František Nosek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOSEK František, dr.

III. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - soc. pol. - Stál. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. práv. a vyšetřov.

Zvolen delegátem na lisabonskou obchodní konferenci.

67, 19. V. 1921; 57. III.

Návrhy:

na zařadění města Bydžova do vyšší třídy platů zaměstnaneckých, t. 1107.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.

217, 28. VI. 1923; 543. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o reorganisaci dívčích škol odborných (zpr. t. 3395) k § 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o státním soudě (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5, 6, 23 a 24.

194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, jímž se mění ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 171. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) na doplnění § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 12.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

podaný u příležitosti rozpr. o zpr. t. 4736 (zákon o stihání úplatkářství), aby resoluce usnesená ústav. práv. výborem při projednávání návrhu zákona, byla odkázána výboru rozpočtovému.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a na přikázání této též výb. ústav. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a na přikázání této též výb. ústav. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o státním rozpočtu na rok 1925.

29, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 146. X.

na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahran. dr. Beneše a min. fin. dr. Rašína.

159, 24. X. 1922; 27. VI.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléh. interpelace t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení mi n. J. Stříbrného ve věci drahoty (interpelace t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

na sloučení povšechné rozpravy o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou o těchto předmětech.

194, 6. III. 1923; 2364, 2366. VI.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudě (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878. IX.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o prohlášeních min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský) a min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925).

294, 30. X. 1924; 29. X.

na sloučení rozpravy o z r. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

7 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkajících se rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 1854, č. 96 ř. z., zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev a postátnění zdravotní policie v R. Č.

175, 29. XI. 1922; 1384, 1385, 1390, 1391. VI.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměst. (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočítatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se měny obecního zřízení o slučování a rozlučování obcí.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se vydání prováděcího nařízení o volbách do nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30, XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tisk. urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociál. postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 1741 (slučování a rozlučování obcí).

64, 15. III. 1921; 2668. II.

ústav. výb. zpr. ústní (změna zákona o zemském správním výboru pro Čechy).

65, 16. III. 1921; 2773. II.

rozp. výb. zpr. ústní (záměna 6 % státních pokladničních poukázek za bony R. Č. (t. 2365).

73, 15. VII. 1921; 526. III.

ústav. výb. zpr. t. 2816 (převzetí statků připadlých podle smluv mírových R. Č.).

83, 5. VIII. 1921; 1107. III.

rozp. výb. zpr. t. 2833 (úhrada schodku z moučného hospodářství).

85, 6. VIII. 1921; 1244. III.

rozp. výb. zpr. t. 3268 (změna a doplnění ustanovení o soudních poplatcích).

109, 16. XII. 1921; 1560. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3269 (změna a doplnění ustanovení o směnečných poplatcích).

109, 16. XII. 1921; 1565. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3270 (úvěr k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního. pozemkového úřadu na rok 1922).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1578. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3290 (upravení výhod poskytnutých státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1603. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3276 (ochrana znaku a názvu "Červeného kříže").

111, 17. XII. 1921; 1705. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3277 (úprava povinnosti vrátiti movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných).

112, 19. XII. 1921; 1720. IV.

rozp. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3381 A, B (výpověď smluv nájemních a pachtovních na statcích a majetku mírovými smlouvami čsl. státu připadlých).

125, 25. I. 1922; 2521. IV.

rozp. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3392 (oddělení státní finanční správy od obecní a municipiální správy na Slovensku a v Podkarp. Rusi).

127, 26. I. 1922; 2610. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3390 (právo autorské).

127, 26. I. 1922; 2628. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3405 (úprava poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské).

128, 27. I. 1922; 2687. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3413 (soupis právních nároků a závazků čsl. příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918).

128, 27. I. 1922; 2704. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3393 (zpráva o VII. mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Lisaboně).

129, 27. I. 1922; 2749. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3516 (doplnění zákona o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními).

138, 6. IV. 1922; 375. V.

rozp. výb. zpr. t. 3606 (připomínky presidenta republiky k vrácenému zákonu o úpravě poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské).

144, 9. VI. 1922; 758. V.

rop. výb. zpr. t. 3609 (vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu).

145, 13. VI. 1922; 783, 791, 793. V.

rozp. výb. zpr. t. 3680 (vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rak. uher. mezi věřiteli neb dlužníky československými a cizími).

147, 16. VI. 1922; 939, 942. V.

rozp. výb. zpr. t. 3681 (úprava právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1928 a znějí na měnu jinou, než korunovou).

147, 16. VI. 1922; 943, 945. V.

rozp. výb. zpr. t. 3687 (poskytnutí úvěru republice Rakouské).

148, 20. VI. 1922; 1024, 1056. V.

rozp. výb. zpr. t. 3721 (smlouva mezi R. Č. a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. II. 1922).

153, 23. VI. 1922; 129. V.

rozp. výb. zpr. t. 3751 (změna některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských).

154, 24. VI. 1922; 1345, 1361. V.

rozp. výb. zpr. t. 3768 (změna a doplnění zákonů o školách obecných a občanských).

157, 26. a 27. VI. 1922; 1500. V.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1554. V.

rozp. výb. zpr. t. 3729 (smlouva mezi republ. Čsl. a říší Německou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní a smlouva mezi R. Č. a říší Německou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, uzavřené v Praze 31. XII. 1921).

153, 23. VI. 1922; 1293. V.

rozp. výb. zpr. t. 3771 (úprava osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek).

164, 7. XI. 1922; 349, 356. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3875 (československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku).

176, 5. XII. 1922; 1480. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3854 (jednorázové výpomoci pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku).

17, 5. XII. 1922; 1482, 1489. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3861 (změna ustanovení o přímých daních na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro r. 1923).

177, 7. XII. 1922; 1528. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3874 (úmluva mezi R. Č. a republ. Rakouskou uzavřená v Praze dne 17. XII. 1921 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů.

178, 12. XII. 1922; 1573. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3944 (úprava požitků veškerých státních zaměstnanců).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1607, 1700. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3938 (státní podpora spořitelen na Slovensku a v Podkarp. Rusi).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1938, 1941. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4000 (změna některých ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarp. Rusi).

191, 23. II. 1923; 2194. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4003 (VIII. mezinárodní parlamentní konference v Paříži).

192, 27. II. 1923; 2220. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4118 (prodloužení zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu města Prahy a daňové výhody pro stavby v tomto obvodu).

207, 4. V. 1923; 297. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4129 (neúčinnost zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek).

209, 11. V. 1923; 323, 325. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4343 (ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel, usn. sen.).

242, 13. XII. 1923; 1452. VIII.

ústav. práv. výb. k odůvodnění prodloužení lhůty dané ústavně-právnímu výboru k projednání návrhu zákona o původcově právu (tisk 3238).

244, 19. XII. 1923; 1594. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4379 (změna ustanovení o přímých daních a stanovení válečné přirážky k přímým daním na r. 1924).

246, 20. XII. 1923; 1753, 1759. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4480 (změna a doplnění některých zákonných článků o dani z minerálních olejů).

254, 3. IV. 1924; 260. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4481 (ukládání soudních deposit a deposit poručenských úřadů u poštovního šekového úřadu v Praze).

254, 3. IV. 1924; 261. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4567 (zákon o inkompatibilitě).

263, 15. IV. 1924; 624. IX.

doslov 264, 16. IV. 1924; 682. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4675 (zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné).

273, 13. VI. 1924; 947. IX.

korektury 274, 17. VI. 1924; 973. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4678 (zákon o inkompatibilitě; usn. sen.).

274, 17. VI. 1924; 963, 968. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4825 (konečná úprava rakouských a uherských válečných půjček).

283, 10. IX. 1924; 1269. IX.

doslov 285, 12. IX. 1924; 1396. IX.

korektury 286, 16. IX. 1924; 1439. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4837 (o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů).

290, 23. IX. 1924; 1894, 1930. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4836 (změna zákona o osobních daních přímých, § 94, lit. c), č. 220 ř. z. z r. 1896).

313, 15. XII. 1924; 898. X.

rozp. výb. zpr. t. 4953 (změna ustanovení o přímých daních a stanovení válečných přirážek ku přímým daním na r. 1925).

315, 16. XII. 1924; 920. X.

rozp. výb. zpr. t. 5020 (odměny státním a jiným veřejným zaměstnancům na r. 1924 a 1925).

316, 18. XII. 1924; 937. X.

doslov 318, 18. XII. 1924; 1027. X.

rozp. výb. zpr. t. 5059 (účetní závěrka státního bytového fondu za léta 1919 a 1920).

326, 10. III. 1925; 1271. X.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 639. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 340. IV.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1922, čís. 628 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2303. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 468. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 65. VII.

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 299. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 274. X.

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

341, 2. IV. 1925; 59. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 796. XI.

Interpelace:

naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,

t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti,

t. 3989. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášeními min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

naléhavá, o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením min. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením min. předsedy Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, jaká opatření učinila vláda a co hodlá ještě podniknouti aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením min. zásob. dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

a min. veř. zdravot. J. Šrámka

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

o postupu okr. polit. správy v Nov. Městě n. Met. při repartici vojen. výloh rekvisičních,

t. 130. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 616. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o násilnostech při sjezdu katolické mládeže na Chlumku u Luže dne 4. VII. 1920,

t. 335. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 523. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o neoprávněném používání dělnických legitimací některými cestujícími,

t. 357. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1116. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o hrozící nezaměstnanosti textilního dělnictva,

t. 358. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 826. 23, 23. XI. 1920; 366. II.

ve příčině drahoty textilního zboží,

t. 675. 20, 11. XI. 1920; 277. II.

odpov. t. 1120. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

ve příčině drahoty uhlí,

t. 676. 20, 11. XI. 1920; 277. II.

odpov. t. 1546. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o nestejném a stranickém přidělování mouky jednotlivým konsumům,

t. 1495. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2327. 69, 24, VI. 1921; 189. III.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

o událostech při stávce v Trenčíně.

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

o stížnosti obce Jílové proti zabrání kostela a fary církví československou.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o protizákonném postupu obec. zastupitelstva v Benešově u Prahy.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

ohledně nevyřizování žádosti obce Oudoleně o připojení k pošt. úř. v Sopotech.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

o zvýšení předběžného vzdělání stát. účet. úřednictva a o zařadění tohoto do skupiny "B".

35, 17. XII. 1920; 1421. II.

o praktikování § 222, odst. ústavní listiny republiky Československé.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

o vrácení katolických kostelů zabraných loupežně sektou československou.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

o nemožnosti užívati biografické licence udělené Jednotě katolických tovaryšů v Praze.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o vydání prováděcího nařízení k zákonu proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

že se neprovádějí rozhodnutí úřadů správních.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o časově nevhodném povolávání záložníků ze stavu zemědělského k vojenským cvičením.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o vybízení k činům v zákoně zapovězeným se strany Jana Vaňka, duchovního českoslov. církve v Nov. Městě n. M.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

že jednotlivé okr. výbory, správy škol a učitelé nezachovávají, nesprávně vykládají a používají ministerských výnosů a nařízení.

206, 3. V. 1923; 285. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o přeložení státní školy průmyslové z Jaroměře.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o postupu ministerstva pošt a telegrafů pcto stanovení svátečních dnů.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.ISP (příhlásit)