Rudolf Mlčoch

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MLČOCH Rudolf

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. - ústav. práv. - zahran. a živnost.

Návrhy:

aby min. škol. a nár. osvěty učinilo kroky k sestátnění obch. akad. v Hořicích a poskytlo bezodkladnou pomoc, t. 421.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na změnu nařízení vlády R. Č. z 2. IX. 1920, jímž se provádí opatření Stál. výb. z 25. VIII. 1920, č. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků, t. 634.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbur.-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na zřízení úřadu pro vidování průvodních listin v Olomouci, t. 1592.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

týkající se lichevních soudů, t. 3240.

106, 9. XII. 1921; 1475. IV.

obnoven č. 3486 viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

o úlevách při vyměřování a vymáhání daní, t. 3878.

175, 29. XI. 1922; 1302. VI.

v záležitosti živelní pohromy na Prostějovsku, Přerovsku, Kroměřížsku a Vyškovsku, t. 4619.

267, 3. VI. 1924; 780. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827), týkající se změny v § 1.

65, 16. III. 1921; 2795. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. 2 o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305), týkající se § 2.

115, 20. XII. 1921; 1824. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se čl. III.

133, 31. III. 1922; 161. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz k zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 4422. III.

na zřízení 24členného výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Resoluce:

7 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

28, 1. XII. 1920; 805, 808, 809, 810, 813, 814, 815. II.

5 resol. k témuž předmětu, týkajících se zákazu řemeslných prací v trestnicích, zásob. živnostnictva uhlím, jednotného sociál. pojištění dělnictva, živnostnictva a zemědělců, zrušení maximálních cen masa, zaplacení živnostenských pohledávek býv. Rak.-Uh.

31, 4. XII. 1920; 1236, 1237, 1238, 1241, 1243. II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572), týkající se vztahu tohoto zákona k provozovacím místnostem maloživnostníků.

56, 17. II. 1921; 2308. II.

k osnově zákona o státní záruce svazům živnostenských družstev (zpr. t. 3317), týkající se prováděcího nařízení k povolování záruk.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se voleb do komise pro daň z výdělku.

133, 31. III. 1922; 161. V.

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se odepsání nezaplacené moučné dávky a zrušení ministerstva zásobování.

175, 29. XI. 1922; 1387, 1391. VI.

k osnově zákona o úpravě hospodaření v závodech státních (zpr. t. 3891), týkající se zrušení řemeslných dílen zřízených u státních úřadů.

177, 7. XII. 1922; 1526. VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949), jíž se vláda vyzývá k všestranné podpore stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se snížení celních sazeb, volby do daňových odhadních komisí a provádění exekucí.

236, 30. XI. 1923; 1153-4, 1156. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 8. VI. 1920; 100. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 475. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2798. II.

o vlastní naléh. interp. o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339).

72, 14. VII. 1921; 467. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 149. IV.

o prohlášení dr. Beneše, v němž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 234. IX.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1941. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2497. IV.

o zmocnění min. financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 47. V.

o prohlášení min. předsedy dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 603. V.

o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1513. VI.

o úpravě požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1654. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2384. VI.

o prohlášení min. zahraničí věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 115. VIII.

o dalším zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (t. 4362), v níž kritisuje systém povolovací politiky v R. Č.

242, 13. XII. 1923; 1460. VIII.

o obchodní úmluvě mezi R. Č. a Francií ze 17. VIII. 1923 (t. 4344), v níž obírá se záležitostí správkáren fy Baťa.

242, 13. XII. 1923; 1484. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 582. IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2127. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženveský).

296, 31. X. 1924; 118. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 161. XI.

Věcná poznámka:

v níž kritisuje povolovací systém obchod ní politiky v R. Č.

236, 30. XI. 1923; 1146. VIII.

Interpelace:

pilná, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

ohledně nedostateč. zásobování mistrů kovářských atd. kovářským uhlím,

t. 9. 3, 2. VI. 1920; 32. I.

odpov. t. 345. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o zdlouhavém vyřizování živnosten. odpovědí, rekursů a pod. okres. a zemsk. polit. správami,

t. 51. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 399. 14, 26. X. 1920; 26. II.

dodatek k t. 399. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

o hromadném trestání obchodníků a živnostníků pro opomenuté vyznačování cen zboží,

t. 1810. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2432. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o nespravedl. vyměřování daní,

t. 2339. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2585. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o zamýšlené subvenci ve výši 250 mil. Kč konsumům a družstvům,

t. 4443/I. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 5042/XI. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o zamýšleném zřízení Velkonákupny pro opatření masa v cizině a zřízení tuzemských prodejen,

t. 4551/VI. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4844/I. 294, 30. X. 1924; 7. X.

Dotazy:

o zadržení některých legionářů a zajatců, příslušníků R. Č., v Rusku.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o velikém průtahu v placení živnostenských účtů státem.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 182. III.

o zřizování řemeslnických dílen při státních úřadech a ústavech.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

o zamýšleném zřízení nákupny pro trestnice v republice Československé.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o provádění revise u fy. Carl Budischowsky Söhne v Borovině.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o zamýšleném zrušení okresních soudů ve všech místech, kde není okresní politické správy.

89, 21. X. 1921; 214. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o odsouzení Frant. Biegla, pekařského mistra v Liberci, lichevním soudem.

89, 21. X. 1921; 214. IV.

o zaplacení doplatku za dodávky vojenské obuvi, provedené maloživnostnictvem.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o volbách do Okresní nemocenské pokladny v Jevíčku.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o zabavení letáku "Němci a židé svůj k svému, Češi proti svému".

236, 30. XI. 1923; 1097. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o zrušení hotelu v Hradci Králové.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

Žádost ve věcech imunity:

aby byla min. obchodu inž. Lad. Novákovi udělena důtka pro urážlivý projev, učiněný ve 236. schůzi.

239, 10. XII. 1923; 1268. VIII.

Volán k pořádku:

333, 19. III. 1925; 1382. X.ISP (příhlásit)