JUDr. Josef Kubíček

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÍČEK Josef, dr.

III. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V, 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - práv. - rozp. socialisač. - soc. pol. a ústav. práv.

Přestal býti členem klubu A.

201, 17. IV. 1923; 31. VII.

Vzdal se posl. mandátu 27. IV. 1923.

206, 3. V. 1923; 285. VII.

Za něho nastoupil Valášek Jan.

Návrhy:

na ochranu existence úřednictva a dělnictva na velkostatcích státem zabraných, t. 932.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na rychlou odpomoc bytové nouzi, t. 1009.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na doplnění zák. ze dne 6. II. 1920, č. 117 Sb. z. a n., o zavedení a vybírání obecních platů a dávek obcí hlav. města Prahy, t. 1373.

48, 27. I. 1921; 1835. II.

na ochranu a zvelebování chovu domácího zvířectva, t. 3974.

185, 6, II. 1923; 2113. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi - na doplnění § 3 (zpr. t. 3246).

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 371. I.

9, 18. VI. 1920; 394. I.

k fin. zák. pro r. 1921, týkající se činnosti revisního odboru ministerstva financí (zpr. t. 830).

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k osnově zák. o změně ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci, týkající se § 1154 b) všeob. obč. zák. (t. 721).

38, 19. XII. 1920; 1560. II.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. ke zpr. t. 860 (děti v cizí péči a děti nemanželské).

32, 14. XII. 1920; 1309. II.

im. výb. ke zpr. t. 891 (im. A. Chlebounové).

32, 14. XII. 1920; 1312. II.

výboru k prozkoumání činnosti Stálého výboru, ke zpr. t. 560 (příl. B, E, F, G, H).

35, 17. XII. 1920; 1443. II.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 1441 (omezení práva stěhovacího).

51, 4. II. 1921; 2089. II.

im. výb. ke zpr. t. 1597 (im. dr. Ed. Beneše).

59, 3. III. 1921; 2450. II.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 1709 (ochrana existence úředníků a dělníků velkostatků státem zabraných).

62, 10. III. 1921; 2513. II.

soc. pol. výboru ke zpr. t. 2097 (ochrana dětí v cizí péči a dětí nemanželských).

69, 24. VI. 1921; 200. III.

práv. výb. ke zpr. t. 2041 (prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství).

73, 15. VII. 1921; 527. III.

práv. výb. ke zpr. t. 2530 (užití 5 % zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921).

74, 19. VII. 1921; 581. III.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 2098 (zabírání budov pro účely veřejné).

74, 19. VII. 1921; 588. III.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 3290 (upravení výhod státním a jiným veřej. zaměstnancům, poskytnutých z důvodů mimořádných poměrů).

110, 16.-17. XII. 1921; 1600. IV.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 3751 (změna některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských).

154, 24. VI. 1922; 1342. V.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113),

8, 16. VI. 1920; 363. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830, skup. fin.),

28, 1. XII. 1920; 819. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572),

56, 17. II. 1921; 2297. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. fin.),

96, 22. XI. 1921; 815. IV.

o naléhavých interpelacích ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.); vysvětlení o úpadku banky Bohemie,

201, 17. IV. 1923; 58. VII.

2 řeči ve vlastní imunitní záležitosti zpr. t. 4107 (zločin podvodu, event. zpronevěry),

205, 27. IV. 1923; 270, 274. VII.

(vzdal se slova jako zvolený generální řečník v rozpravě o ochraně nájemníků, zpr. t. 3518),

138, 6. IV. 1922; 354. V.

Interpelace:

týkající se bezodkladné repatriace ruských zajatců z tábora v Josefově,

t. 705. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1545. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o jednání Státního pozemkového úřadu ve věci dlouholetých pachtýřů v Říkově, okres Česká Skalice,

t. 2142. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 3425/XIV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o nedostatečném provádění výkupu dlouholetých pachtů na velkostatku novoměstském pro neschopnost okresního soudce Filsaka v Novém Městě n. M.,

t. 2147. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2901. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o neodkladném vyšetření škod a finanční pomoci obyvatelstvu východní části okresu opočenského, postiženého krupobitím,

t. 2932. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XXVII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

ohledně pomoci pro pohořelé v Mezilesí u Nov. Města n. M.,

t. 2933. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XXVI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o nynějším hospodářském stavu v zastupitelském okresu Novoměstském n. Metují,

t. 3954/II. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4974/VIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

ve věci stálého odkladu úpravy řeky Metuje, jejíž stržený břeh působí nenahraditelné škody majitelům zemědělských pozemků u Bělovsi u Náchoda,

t. 4031/I. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

Dotazy:

stran vybudování nádražní čekárny ve Starkoči u Jaroměře.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze-(zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z., eventuelně zpronevěry podle § 183 tr. z.)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

zpr. t. 4107; zprav. J. Mach;

vydán: 205, 27. IV. 1923; 270-275. VII.ISP (příhlásit)