JUDr. Bruno Kafka

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAFKA Bruno, dr.

I. voleb. kraj

NDSS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - práv. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

na revisi veškerých zákonů, vydaných od 28. října 1918 v R. Č., t. 63.

7, 15. VI. 1920; 331. I.

obnoven t. 3910/VI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

o návrhu zák. o služeb. poměrech a platech učitelek na mateřských školách, t. 1004.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na vydání zákona o pomocných školách, t. 2082.

67, 19. V. 1921; 103. III.

obnoven č. 3629; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání služební pragmatiky pro učitele na středních školách, t. 2234.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven č. 3629; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1921; 745. V.

na vydání zákona o prodloužení trvání ochrany patentů, t. 2337.

69, 24. VI. 1921; 191. III.

obnoven č. 3616; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vydání zákona, jímž se zřizuje státní německá obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n./L., jako oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 2747.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3626; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na přeložení sídla pražské university, t. 3335.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

obnoven t. 3910/V.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby se zřídila báňská fakulta (odborná škola pro hornictví a hutnictví) na pražské německé vysoké škole technické, t. 3344.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/IV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické, t. 3345.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/III.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby německé vysoké školy technické byly přeloženy do německého území, t. 3346.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

obnoven t. 3910/I.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci, t. 3375.

123, 20. I. 1922; 2317. IV.

obnoven t. 3910/II.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny stran užívání jazyka, t. 3484.

139, 23. V. 1922; 414. V.

na zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě, t. 3542.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3836.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., o právních poměrech učitelů občanských škol a jejich zástupců, působících na obecných a občanských školách, t. 4062.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

jímž se doplňuje zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Českoslov., t. 4063.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na vydání zákona o občanských školách, t. 4100.

213, 14. V. 1923; 411. VII.

nařízení německé vysoké školy pro tělesná cvičení, t. 4401.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na úpravu tělesné výchovy školní mládeže, t. 4408.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu a doplnění zákona ze dne 19. března 1920, čís. 194 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují za opatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili, t. 4713.

274, 17. VI. 1924; 962. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona týkající se nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 640).

18, 9. XI. 1920; 231. II.

14 pozměňov. návrhů k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se německé university, zejména právnické a lékařské fakulty.

28, 1. XII. 1920; 770. II.

17 pozměňov. návrhů k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkajících se položek pro vysoké německé školství a podpory německého písemnictví v R. Č.

29, 2. XII. 1920; 933, 934, 935, 936, 938, 939. II.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zařazení subvence pro německý výb. pro těles. cvičení v Kadani.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 1443), týkající se změny v § 2, odst. 2.

52, 8. II. 1921; 2152. II.

14 pozměňov. návrhů k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1274, 1275. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě povinnosti vydati movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 3277), týkající se § 1.

112, 19. XII. 1921; 1729. IV.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně a doplnění některých ustanovení advokátních řádů (zpr. t. 3278), týkající se §§ 5 a 6.

112, 19. XII. 1921; 1734. IV.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 2 a čl. V. a X.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1359, 1360. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1, 2, 5, 6, 9.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549, 1550, 1551, 1552. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (zpr. t. 3771) k § 1.

164, 7. XI. 1922; 356. VI.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o telegrafech (zpr. t. 4035) k §§ 5, 6, 15, 17, 18 a 21.

197, 9. III. 1923; 2488. VI.

9 pozměňov., 2 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13-16, 18, 24 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1342-6, 1352-4. IX.

3 pozměňov. a 3 event. návrhy k témuž předmětu k §§ 27, 28 a 31.

285, 12. IX. 1924; 1388-90. IX.

pozměňov. a event. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 27. a 29.

288, 18. IX. 1924; 1680. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rak.-uherských mezi věřiteli neb dlužníky československými a cizími (zpr. t. 3680), týkající se dodatku k § 6.

147, 16. VI. 1922; 941. V.

2 doplňov. a 1 pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927) k čl. I., čís. 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

14 doplňov. návrhů k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. a XXIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1165-8, 1170, 1171. VIII.

na zřízení 24členného výboru pro vyšetřování případů národnostního, hospodářského a náboženského teroru.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na zřízení 24členného výboru k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výboru.

14, 26. X. 1920; 16. II.

podle § 47, odst. 3 jedn. řádu na podání smlouvy o změně hranic v Sevres ve formě ústavního zákona.

49, 28. I. 1921; 2010. II.

na vrácení zpr. t. 3609 (vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu) výboru rozpočtovému.

145, 13. VI. 1922; 790. V.

na přikázání tisku 3539 (vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rak.-uher. mezi věřiteli neb dlužníky československými a cizími) též výboru ústav. práv. k podání zprávy.

147, 16. VI. 1922; 941. V.

na přikázání tisku 3553 (úprava právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. X. 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou) též výb. ústav. práv. k podání zprávy.

147, 16. VI. 1922; 945. V.

aby zpr. t. 4825 (konečná úprava rak.-uh. válečných půjček) byla vrácena rozpočtovému výb. k novému projednání.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

aby o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o zahraniční situaci (Protokol ženevský) byla zahájena rozprava.

294, 30. X. 1924; 29. X.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se přeložení obou němec. vys. škol do něm. území, zřízení němec. vys. školy hospodář. a obchod. a převzetí učitelů něm. obch. akad. do stát. služby.

28, 1. XII. 1920; 808, 810. II.

k osnově zák. o obchodní a celní smlouvě mezi R. Č. a král. SHS (zpr. t. 1639), týkající se dobrozdání hospodářských korporací při uzavírání mezinárodních obchodních smluv.

68, 31. V. 1921; 148. III.

k osnově zák. o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591), týkající se omezení zbrojení a neutralisování čsl. státu.

83, 5. VIII. 1921; 1097. III.

30 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1286-1289. IV.

k osnově zák. o zrušení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 3244).

106, 9. XII. 1921; 1484. IV.

k osnově zák. o organisaci kanceláře poslan. sněmovny a senátu (zpr. t. 3348), týkající se ustanovování úřednictva sněmovního.

120, 13. I. 1922; 2091. IV.

2 resol. k osnově zák. o vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rak.-uherských mezi věřiteli neb dlužníky českosl. a cizími (zpr. t. 3680).

147, 16. VI. 1922; 941. V.

k osnově zákona o půjčce republice Rakouské (zpr. t. 3687), týkající se připojení Rakouské republiky k říši Německé.

148, 20. VI. 1922; 1056. V.

k osnově zák. o sanační půjčce R. Č. republice Rakouské (zpr. t. 3939), týkající se zřeknutí práv R. Č. na zastoupení v kontrolním komitétu.

183, 18. XII. 1922; 1827. VI.

k osnově zákona o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o učitelích ve výslužbě.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

6 resol. k témuž předmětu, kapit. XIII., týkajících se úpravy poměrů pěstounek na mateřských školách, zřízení samostatné německé střední školy v Bratislavě; vyučování češtině na německých obecných školách, zřízení německých průmyslových škol na Slovensku a investic pro vysoké školy německé.

236, 30. XI. 1923; 1150-2, 1163. VIII.

k osnově zákona o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736), týkající se úpravy otázky cest státních pensistů do ciziny.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. VI. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 8. VI. 1920; 87. I. (něm. 128)

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 471. II. (něm. 514)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1733. II. (něm. 1761)

o ratifikaci mírových smluv t. 1325, 1324 a 1371.

49, 28. I. 1921; 1957. II. (něm. 2023)

o zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 1443).

52, 8. II. 1921; 2141. II. (něm. 2162)

o souhlasu N. S. ke zvýšení rozpočtových položek kapit. "Nejvyšší správní soud" (zpr. t. 1564).

57, 18. II. 1921; 2354. II. (něm. 2371)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zločin velezrady, zpr. t. 1847).

67, 19. V. 1921; 59. III. (něm. 115)

o naléh. interp. dr. Hajna o vměšování se německo-říšského ministra dr. Simonsa do našich vnitřních záležitostí (t. 974).

71, 12. VII. 1921; 387. III. (něm. 421)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 298. IV. (něm. 325)

o upravení povinnosti vydati movité věcí ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 3277).

112, 19. XII. 1921; 1723. IV. (něm. 1767)

o změně a doplnění některých ustanovení advokátních řádů (zpr. t. 3278).

112, 19. XII. 1921; 1732. IV. (něm. 1772)

o organisaci kanceláře poslanecké sněmovny a senátu (zpr. t. 3348).

120, 13. I. 1922; 2091. IV. (něm. 2116)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 438. V. (něm. 487)

o vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rak.-uherských mezi věřiteli neb dlužníky českosl. a cizími (zpr. t. 3680).

147, 16. VI. 1922; 940. V. (něm. 990)

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1048. V. (něm. 1129)

o upravení osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (zpr. t. 3771).

164, 7. XI. 1922; 354. VI. (něm. 360)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 484. VI. (něm. 527)

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1796. VI. (něm. 1863)

o změně zákona o rozlučování a slučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1920. VI. (něm. 2050)

o zmocnění vlády k provádění změn úředních obvodů v územích pohraničních (zpr. t. 3935).

185, 6. II. 1923; 2119. VI. (něm. 2126)

o zákonu o telegrafech (zpr. t. 4035)

197, 9. III. 1923; 2482. VI. (něm. 2499)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 160. VIII. (něm. 202)

o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4678).

274, 17. VI. 1924; 963. IX. (něm. 986)

o zákonu o úplatkářství (zpr. t. 4736).

277, 24. VI. 1924; 1029. IX. (něm. 1034)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů", o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1911. IX. (něm. 1988)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 96. X. (něm. 150)

o organisaci řádných soudů a určení sídel a obvodů soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4913).

297, 11. XI. 1924; 194. X. (něm. 216)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 814. XI. (něm. 856)

Interpelace:

naléhavá, ohledně provádění jazykového zákona,

t. 24. 4, 8. VI. 1920; 79. I.

zodpověděna prohlášením min. vnitra Ant. Švehly.

13, 10. VII. 1920; 720. I.

naléhavá, o novém rušení škol,

t. 3564. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. školství dr. Šrobára.

146, 14. VII. 1922; 844. V.

naléhavá, o zákazu vydržovati zrušené německé školní třídy na útraty obcí,

t. 3565. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. školství dr. Šrobára.

146, 14. VII. 1922; 849. V.

naléhavá, o násilí spáchaném na německé soukromé škole v České Třebové,

t. 3579. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 5302/III. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o zahraniční situaci a ohrožení evropského míru,

t. 3983. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

odpov. t. 4082/XXIV. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

naléhavá, o korupčních aférách v poslední době,

t. 4438. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

aby služby zproštění železniční zaměstnanci němečtí do služby byli znovu povoláváni,

t. 4439. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

odpov. t. 4904/V. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

naléhavá, o rušení německých středních škol,

t. 4858. 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

odpov. t. 4938/VII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

naléhavá, o rušení školních tříd,

t. 4915. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

odpov. t. 5090/III. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, o nových redukcích německých obecných škol na Moravě,

t. 4981. 311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5168/XVII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

naléhavá, o stavu zahraniční politiky,

t. 5115. 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

naléhavá, o novém omezování německého školství,

t. 5327. 363, 22. IX. 1925; 622. XI.

zodpověděna prohlášením správce školství dr. Markoviče.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

o nehospodářském zacházení "Prager Abendblattem",

t. 251. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 1188. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

o opatřeních proti teroru legionářů,

t. 360. 14, 26. X. 1920; 23. II.

obnovena t. 3781/I.

159, 24. X. 1922; 39. VI.

o kontrolování porad říšského sjezdu německo-demokrat. svobodomyslné strany policejními agenty,

t. 387. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 785. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa,

t. 643. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

obnovena t. 3781/II.

159, 24. X. 1922; 39. VI.

o výhodách širšímu obecenstvu při pořádání tělocvičných a sportovních cvičení,

t. 768. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1350. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o bývalých rakouských nebo rak.-uh. stát. zaměstnancích německé národnosti, kteří se mírovou smlouvou saint-germainskou stali československými občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existenci,

t. 1145. 40, 11. II. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/III.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o oněch bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými státními občany, převratem r. 1918 beze své viny byli ohroženi ve své existenci nebo poškozeni ve svém povolání, a kteří usilují, aby byli převzati do služeb československého státu,

t. 1146. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/IV.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o jazykové praxi u pražského vrch. zemského soudu,

t. 1169. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1624. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o zabavení periodického časopisu "Egerer Zeitung č. 293 z 24. XII. 1920,

t. 1464. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2220. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o národnostním složení sociálně politického badatelského ústavu,

t. 1539. 54, 14. II. 1921; 2214. II.

odpov. t. 2004. 67, 19. V. 1921; 109. III.

jak zemské politické úřady konfiskují,

t. 1635. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2024. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o vypsání obecních voleb v obcích, jež Rakousko odstoupilo Československé republice,

t. 1683. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

odpov. t. 2197. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" dne 13. února 1921,

t. 1868. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2242. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o zabavení periodického časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" ze dne 2. března 1921,

t. 1884. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2353. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o obsazení ředitelství zemské úřadovny všeobecného pensijního ústavu,

t. 1885. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2358. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o zacházení se spolkem "Böhmerwaldbund",

t. 1922. 66, 31. III. 1921; 11. III.

o rozdělení podpor německým spolkům, zabývajícím se péčí o mládež,

t. 1931. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3159/XXXII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o posledních novinářských zprávách,

t. 1987. 67, 19. V. 1921; 107. III.

o nezákonném a neoprávněném postupu proti četníkům německé národnosti,

t. 2229. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 2977. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o umístění německých státních středních škol ve Velké Praze,

t. 2301. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3009. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

o výnosu, který vydalo ministerstvo vnitra skupině akciových společností o připuštění k provozování obchodu,

t. 2344. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

o zákazu ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z. a n.,

t. 2373. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3221/VII. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o šikanování poštovními úřady z důvodů jazykových,

t. 2374. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 2974. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o vyloučení zásilek z poštovní dopravy zeměpisnému ústavu ve Vratislavi,

t. 2436. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

že československé vyslanectví ve Vídni odpírá vystavovati pasy československy a německy,

t. 2586. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3159/XXXIII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o výnosu pražského poštovního ředitelství, jímž se upravuje užívání německých jmen a ulic,

t. 2693. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o obchodní společnosti "Východ",

t. 2721. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3322/XXXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o ustanovení generálního poručníka k ochraně dětí a k péči o mládež,

t. 2780. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

o porušení povinné péče poštovní správy při doručování dopisů,

t. 2852. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XXII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o přehmatech úřadů proti obci Děvínu,

t. 2935. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

že v Mor. Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy,

t. 2938. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/ IV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o soustavném zkracování a utlačování práv němec. universitních klinik, umístěných v zemských ústavech,

t. 2997. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o nezákonnostech při sčítání lidu v r. 1921,

t. 3128. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

obnovena t. 3781/VI.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o zprávách, že československé ministerstvo věcí zahraničních zasáhlo do mezinárodních jednání o Horní Slezsko, 

t. 3158/V. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o událostech v městě Lipníku na Moravě,

t. 3158/XXVII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o ustanoveních provozního řádu, jakým jazykem se mají vyplňovati nákladní listy,

t. 3181/VI. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

že bylo odepřeno vydávati dvoujazyčné sešity poštovních šeků a výtahů z účtu vlastníkům účtů v poštovním šekovém úřadě a v pošt. spořitelně,

t. 3181/VII. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

jak se postupovalo při získávání upisovatelů 6 % investiční půjčky na elektrisaci atd.,

t. 3190/XXI. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území,

t. 3230/V. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

že Národní Jednota Severočeská překročila meze spolkových práv,

t. 3230/IX. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

že prý má vláda v úmyslu zabrati pohraniční lesy,

t. 2338. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3322/VII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o nezákonném chování správy vojenského zásobovacího skladiště v Dejvicích,

t. 3158/VIII. 91, 16. XI. 1922; 254. IV.

odpov. t. 3322/LIII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o zrušení německého ústavu pro vzdělání učitelů v Praze a o spojení jeho s ústavem pro vzdělání učitelek,

t. 2946. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3322/XLIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

jak se bezdůvodně protahuje utvoření okr. školních výborů v politických okresích, které podle starších předpisů měly dvě okres. školní rady, německou a českou,

t. 2868. 86, 18. X. 1921; 14. IX.

odpov. t. 3322/XL. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

t. 3410/V. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVIII.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

t. 3410/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XXXIX.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském,

t. 3410/XVII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XL.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

o jazykových nepřístojnostech u státních úřadů na Slovensku,

t. 3410/XVI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o jazykových přehmatech na státních drahách,

t. 3442/XXIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3807/I. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o zřízení německé soukromé obecné školy ve Starých Horách, okrese německo-brodském,

t. 3550/VII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/IV. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

že česko-dubská místní školní rada odepřela německé obecné a občanské škole v Českém Dubu příslušné učebné pomůcky,

t. 3550/VIII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/III. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zavření německé obecné soukromé školy ve Znojmě-Hradisku,

t. 3550/IX. 140, 26. V. 1922; 486. V.

o podpoře pozůstalých po oněch německých občanech, kteří byli českými vojáky zastřeleni při obsazování německé části Čech, při projevech pro právo sebeurčení a při rozpouštění německých schůzí,

t. 3561/I. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o neudržitelných poměrech v pražské všeobecné nemocnici,

t. 3561/III. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/XII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o reklamacích školních dětí na Moravě,

t. 3561/X. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o zamezení soukromému domácímu vyučování v Mlíčovicích v okrese znojemském,

t. 3561/XI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o nuceném pensionování německých učitelů,

t. 3561/XII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o výměně bankovek s padělaným kolky,

t. 3670/XI. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3794/VII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o porušení jazykového zákona brněnským státním zastupitelstvím,

t. 3700/IX. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3940/XVII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o českých zápisech do pozemkové knihy,

t. 3700/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o jazykových přehmatech berních úřadů,

t. 3740/V. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o dvoujazyčném vyřizování německých spisů,

t. 3740/VI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o zabavení čísla 139. I. periodicky vycházejícího časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" ze dne 16. června 1922,

t. 3740/IX. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XXI. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

že vojenské hudby dělají konkurenci hudbám občanským,

t. 3740/XVI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3847/XII. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o přijímání školních dítek do německých menšinových škol,

t. 3780/IX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/VIII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o zabrání mateřské školy v Hradci-Podolí,

t. 3780/X. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o utiskování německé obecné školy v Lužici, okrese šternberském na Moravě,

t. 3780/XI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zřízení německé obecné školy v Hlučíně,

t. 3780/XII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zabrání budovy býv. školy ve Studénkách, okrese jihlavském na Moravě,

t. 3780/XIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zřízení německé menšinové obecné školy v Neřetíně u Olomouce na Moravě,

t. 3780/XV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o náhradě škod způsobených čsl. vojskem německé živnostenské škole pokračovací v Ústí n. L.,

t. 3785/II. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4065/XVII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabrání pozemku pro českou menšinovou školu v Boru,

t. 3785/XVI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3966/X. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zabrání německé mateřské školy v Karvinné (ve Slezsku) pro české školní účely,

t. 3785/XVII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o stržení pomníku a zavraždění Maxe Kinzla českým vojskem v neděli dne 29. října 1922 v Bruntále,

t. 3833/III. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

odpov. t. 3843/III. 166, 9. XI. 1922; 386. VI.

o zabavení periodicky vycházejícího časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" ze dne 13. října t. r., č. 241,

t. 3816/II. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. t. 4033/X. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o vládním nařízení ze dne 19. prosince 1921, č. 463 o odstupňování školného na středních školách,

t. 3853/VII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4045/I. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o praksi úřadů při vydávání cestovních pasů,

t. 3853/XXV. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4391/XV. 247, 6. III. 1924; 20. X.

že v Olomouci opět byly odňaty německé školní místnosti pro české školy,

t. 3853/XXIX. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

t. 3862/XII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabrání německé školní budovy v Heřmanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou škol,

t. 3917/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 5056/XX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zřízení němec. menšinové školy v Jaktaři u Opavy (v moravské enklavě) ve Slezsku,

t. 3917/VII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4254/XX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o přeložení německých poštovních úředníků z Mariánských Lázní,

t. 3917/IX. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4033/VI. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o zabavení článku v periodicky vycházejícím časopise "Deutsche Zeitung Bohemia",

t. 3967/XIV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

odpov. t. 4065/XV. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

že v Bratislavě jsou vyloženy voličské seznamy jen ve slovenském jazyku,

t. 3995/XI. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4250/II. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

že bratislavské policejní ředitelství zamítlo stanovy ochranného svazu majetníků válečných půjček,

t. 3995/XII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4250/I. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o nezákonitém zasahování bratislavského župního úřadu do soukromých práv německých obchodníků v Bratislavě,

t. 3995/XVI. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

o zatlačování německého jazyka ze styku zemských školních rad s okresními a místními škol. radami,

t. 3995/XVII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

že se na Moravě překáží domácímu soukromému vyučování,

t. 4009/X. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4231/VIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zákazu vydávati a přijímati německé výplatní listiny, jakož že se vydávají čistě české dotazníky k zákonu o státních zaměstnancích ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4009/XIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

že politický dohlédací úřad zastavil usnesení německých samosprávných sborů o udělení darů hladovějícím dětem v Německé říši,

t. 4031/II. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

odpov. t. 4097/XV. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

t. 4017/XI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/XII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

t. 4017/XIV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/X. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o změně jazykového styku ve školních úřadech,

t. 4017/XV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

o soustavné štvanici proti němec. stát. úředníkům a důstojníkům,

t. 4041/VIII. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 5051/X. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 4041/XVIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reál. gymnasium,

t. 4044/XIV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o zřízení němec. menšinové školy v Skřečoni u Bohumína ve Slezsku,

t. 4044/XXI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol,

t. 4044/XIX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/XVIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení německé mateřské školky v Žalhošticích pro účely české menšinové školy,

t. 4044/XX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/V. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/III. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí n. L.,

t. 4048/V. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o zabavení periodického tiskopisu "Brüxer Zeitung",

t. 4098/I. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4231/XVI. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o novém zkracování německého školství a o nestejném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4098/V. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

o zabavení periodického tiskopisu "Trautenauer Tagblatt" ze dne 1. února 1923,

t. 4098/XI. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4254/VIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecných škol v Ústí n. L. a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okresního školního výboru,

t. 4115/V. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4266/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o nešvarech při vybírání obecních a školních přirážek berními úřady,

t. 4115/XV. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4249/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabavení čísla 284 periodického časopisu "Egerer Zeitung" ze dne 16. prosince 1922,

t. 4152/III. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4250/XV. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/II. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o nezákonitém postupu poštovního pražského šekového úřadu v jazykových otázkách,

t. 4178/XVII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4593/IV. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o politických procesech před porotou,

t. 4226/XIV. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4420/VIII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o konfiskační praxi,

t. 4229/III. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4431/I. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

že na Hlučínsku a na Moravě bylo znovu překaženo německé domácí soukromé vyučování,

t. 4274/I. 228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. t. 4639/III. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o německé soukromé obecné škole v Benecku,

t. 4274/III. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté, okrese česko-krumlovském,

t. 4274/V. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o novém rušení prozatímních poboček, slučování nižších školních tříd na německých obecných školách v Čechách, do nichž dochází málo dětí,

t. 4274/VII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

že předseda brněnské zemské školní rady znovu zrušil exposituru v Terešově v okrese vyškovském,

t. 4317/X. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

jak zemský správní výbor v Čechách dopisuje zastupitel. okresům,

t. 4381/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, že presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4385/XII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

že do české menšinové školy v Haselbachu v okrese domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/IV. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okr. kaplický),

t. 4405/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o zákonné úpravě postupových a platových poměrů soudců, profesorů a státních úředníků s vysokoškolským vzděláním,

t. 4454/II. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 5134/XX. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/I. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4607/XVII. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o postupu komisaře s plnou mocí pro Hlučínsko proti německému domácímu soukromému vyučování a spolku "Ortsgruppe des Deutschen Kurturverbandes" v Kravařích,

t. 4443/XIV. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

že pražský městský fysikát zasílá lékařům dotazníky, v nichž se mezi jiným žádají také údaje o národnosti,

t. 4462/X. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4794/VI. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o zavedení jednojazyčné české vnější úřední řeči u železniční správy,

t. 4497/II. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 5937/V. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o porušení jazykového zákona v železničním provozu,

t. 4497/III. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4799/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o jazykové otázce místních školních ad,

t. 4515/X. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4938/XI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o zabavení časopisu "Brünner Tagesbote" ze dne 4. března 1924,

t. 4525/X. 261, 14. IV. 1924; 510. IX.

odpov. t. 4746/VII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o vysílání zástupců do haagského rozhodčího soudu,

t. 4551/X. 265, 27. V. 1924; 736 IX.

odpov. t. 4808/XX. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o zabavení č. 133 časopisu "Aussiger Tagblatt" ze dne 12. VI. 1924,

t. 4748/XVII. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4891/X. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o zabavení periodického tiskopisu "Deutsche Zeitung Bohemia", č. 220 ze dne 18. září 1924 a č. 224 ze dne 23. září 1924,

t. 4898/IV. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 5037/II. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zabavení periodického tiskopisu "Tagesbote aus Mähren" ze dne 13. září 1924,

t. 4898/VI. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 4974/V. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o prodeji z volné ruky statků Hielleho a Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o policejním zákazu zpívati píseň "Wir hatten gebauet ein stattliches Haus",

t. 4926/XV. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 4974/X. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o protizákonném výnosu primátora města Prahy dr. Baxy,

t. 4952/IV. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

o zabavení olomouckého časopisu "Mährisches Montagsblatt" z 15. listopadu 1924,

t. 4952/XVI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

odpov. t. 5051/VIII. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o zrušení německé obecné školy v Karlově,

t. 4975/II. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5056/XVIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že z německé školní obce Náhlova byly vyňaty některé osady,

t. 4975/IV. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/I. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/VI. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o bránění v docházce do německých škol ve Frýdku,

t. 4975/VIII. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o zřízení a stavbě české menšinové školy ve Velkých Skalinách,

t. 4975/XI. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5134/VI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

t. 5013/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

že se nevyplácejí požitky a vdovská pense po gymnasijním profesorovi Josefu Nowakovi,

t. 5013/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o jednání pražského státního zastupitelství,

t. 5040/V. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5209/XIV. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

že ministerstvo školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

t. 5050/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5302/V. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že min. pro zásobování lidu nedbá předpisů jazykového zákona,

t. 5066/XIV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

že do českých menšinových škol docházejí německé děti,

t. 5089/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že školní úřady v Čechách a na Moravě úmyslně překážejí zřizování německých soukromých škol,

t. 5133/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zevním označení a razítkách němec. stát. středních škol,

t. 5154/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že němečtí profesoři na středních školách nebyli povýšeni do vyšších hodnostních tříd,

t. 5162/IV. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

že bylo zakázáno dopravovati blahopřejné telegramy nově zvolenému presidentovi německé říše,

t. 5162/V. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Čes. Těšíně a ve Fryštátě,

t. 5290/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

t. 5290/VII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

t. 5290/IX. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

t. 5290/XI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

t. 5301/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o agitaci mezi německými školními dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

t. 5301/III. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

t. 5301/VI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o výnosu min. škol. z 20. června 1925, č. 76.669/25, vydaném středním školám,

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o konfiskační praxi varnsdorfského censurního úřadu,

t. 5303/V. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity posl. J. Mayera a inž. Kalliny karlovarskými státními policisty dne 9. srpna 1925,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

že v Miříkově jsou německé děti nuceny choditi do české menšinové školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku, aby děti docházely do této školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zrušení občanské školy v Hrušově.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Záblatí a opatření místnosti pro ni.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Dotazy:

o vnucené správě velkostatku Střítež v Horní Cerekvi.

10, 19. VI. 1920; 461. I.

o telefonních rozhovorech denních listů.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o nezákonném postupu zemské polit. správy v Praze při rozpouštění obecních zastupitelstev.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o nezákonném postupu zemské správy politické v Praze při sestavování správní komise obecní.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

o postupu čes. četníků ze Štok při úředním jednání ve Šlapanově.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

o složení správní komise Všeobec. pensijního ústavu v Praze.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o postupu při dosazení správní komise v obci Černčice, okres Jesenice.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o užívání lichevního zákona na periodicky vycházející časopisy.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o disciplinování němec. sekundárního lékaře moravským zemským výborem.

24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. 52, 8. II. 1921; 2121. II.

jak se dřívějšímu příslušníku německé říše Matěji Hubertu Arnoldsovi odpírá propůjčení státního občanství.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o nezákonitém postupu zemské správy politické v Praze při složení správní komise v obci Smrčné.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

aby se poskytla sleva jízdného středoškolským žákům.

67, 19. V. 1921; 99. III.

že Richardu Oskaru Reimerovi, rukavičkáři v Bratislavě, bylo odepřeno udělení státního občanství.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

že při insultování tří studentů davem dne 8. V. 1921 ve Zbraslavě zachovala se četnická stanice proti své povinnosti.

68, 31. V. 1921; 135. III.

o zákazu velkoněmeckých, říškoněmeckých a rakouskoněmeckých barev.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o postupu státního pozemkového úřadu.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

o propuštění německých dělníků vrchní stavby severozápadní dráhy.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

že akcionářské společnosti jsou povinny opatřiti akcie českým zněním.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

že se politické úřady dopouštějí nepřístojností, zdlouhavě vyřizujíce žádosti a odvolání o propůjčení stát. občanství.

161, 26. X. 1922; 177. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o peněžních částkách zadržených při kolkování bankovek.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o přiznání vdovského důchodu, který pro opožděnou přihlášku byl zastaven.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 209, 11. V. 1923; 319. VII.

o zabavení č. 3 ze srpna 1922 a č. 4 ze září 1922 periodického tiskopisu "Deutsche Hochschulwarte".

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

že zemské finanční ředitelství zastavuje pense pensistům, kteří cestovali do Německa a do Rakouska.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

že zemský úřad pro péči o válečné poškozence prodlužuje řízení ve věci důchodu Viléma Lichtnera z Chrastavy.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

že nebyl převzat intendant v záloze Bedřich Killiches z Olomouce-Novosadů.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o prodeji nadační budovy v Kuksu.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

že fašisté přepadli "Deutsches Haus" v Praze.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

že kadaňská politická okresní správa zakázala pořádati "Dominový večírek" v Kadani dne 7. března t. r.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

Volán k pořádku:

120, 13. I. 1922; 2092. IV.ISP (příhlásit)