Václav Johanis

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOHANIS Václav

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. soc. pol. - stát. zříz. - úsp. kom. - ústav. práv. - zásob. a zdrav.

Jmenován ministrem pro zásobování lidu 25. V. 2920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra pro zásobování lidu 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Prohlášení:

jako ministr pro zásobování lidu o situaci v zásobování

5, 10. VI. 1920; 186. I.

Návrhy:

na vydání zákona o sociálním pojištění, t. 647.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

na dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást v okresu Jílovském, t. 1259.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

na doplnění zákona z 15. IV. 1920, č. 289 Sb. z. a n., jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců stát. báňských podniků, t. 1519.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

aby za účelem zmírnění nezaměstnanosti a získání materiálu pro stavby státních budov zbourány byly městské hradby

v Praze, t. 2051.

67, 19. V. 1921; 54. III.

aby doplněn byl zákon o pojištění dělníků v případě nemoci, t. 2284.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

v záležitosti živelní pohromy v okrese příbramském, sedlčanském a dobříšském, t. 2470.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

jímž se zřizuje povinná lékárnická platebna pro republiku Československou (se sídlem v Praze), t. 2592.

75, 22. VII. 1921; 687. III.

aby se stanovila náhrada za obilí nedodané státu ze sklizně r. 1920, t. 2789.

81, 4. VIII. 1921; 1005. III.

aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

na vydání zákona o stavební povinností, t. 3570.

142, 30. V. 1922; 687. V.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

na změnu zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., ve znění novely ze dne 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, t. 3710.

151, 22. VI. 1922; 1222. V.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci státním zaměstnancům, t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

aby byl vydán zákon o ochraně zaměstnanců podléhajících zákonu ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., t. 3889.

176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

na novelisaci zákonů o nemocenském pojištění dělníků, t. 3926.

180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827), týkající se změn v §§ 1-3.

65, 16. III. 1921; 2794. II.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3744) k § 3.

156, 26. VI. 1922; 1445. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k § 95.

288, 18. IX. 1924; 1712. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe peluňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

na zřízení nového výboru ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahr. dr. Beneše a min. fin. dr. Rašína.

159, 24. X. 1922; 27. VI.

na sloučení povšechné rozpravy o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou o těchto předmětech.

194, 6. III. 1923; 2364, 2366. VI.

na zkrácené projednání vládního zákona o prodloužení zmocnění obcí ku provádění zákona o zabírání bytů (t. 2368).

70, 30. VI. 1921; 278. III.

Resoluce:

3 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se dostavění silnice v okresu Jílové, sanatoria na Pleši a v Prosečnici a sloučení min. zdravotnictví a sociál. péče v jeden celek.

31, 4. XII. 1920; 1238, 1243. II.

k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zák. (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2795. II.

k osnově zák. o změně zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288), týkající se brzkého předložení osnovy zákona o úrazovém pojištění veškerého dělnictva.

69, 24. VI. 1921; 232. III.

k osnově zák. o organisaci kanceláře sněmovny poslan. a senátu (zpr. t. 3348), týkající se změny v I. resoluci.

120, 13. I. 1922; 2089. IV.

8 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkajících se: rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 1854, č. 96 ř. z., poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami, zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev a sestátnění zdravotní policie.

175, 29. XI. 1922; 1384, 1385, 1388-1391. VI.

k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se změny obecního zřízení o slučování a rozlučování obcí.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se rychlého podání zákona o sociálním pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

2 resol. k osnově nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se podpory instituce "Sociál. ochrana stát. zaměstnanců" a pojištění duchovních stát. uznaných nábož. společností.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 1443 (zřízení trestních pracovních oddílů).

52, 8. II. 1921; 2141. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1714 (dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást, okres Jílové).

622, 10. III. 1921; 2519. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 2830 (podpora nezaměstnaných (t. 2523 a 2135).

85, 6. VIII. 1921; 1235. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3226 (prodloužení zákona o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických).

105, 7. XII. 1921; 1455. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 3243 (zdravotní přirážka k přímým daním a fond pro podporu nemocnic a j. veřejných léčebných ústavů v R. Č.).

106, 9. XII. 1921; 1484. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3305 (určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění).

115, 20. XII. 1921; 1809. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 3281 (přístup R. Č. k mezinárodní úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané v Římě).

119, 12. I. 1922; 2050. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3726 (zákon o potírání pohlavních nemocí).

154, 24. VI. 1922; 1325. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3744 (doplnění a uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní).

155, 26. VI. 1922; 1423. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obecních a obvodních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1450. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3912 (další výplata drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním na Hlučínsku).

178, 12, XII. 1922; 1541. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3914 (další výplata drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

178, 12. XII. 1922; 1545, 1549. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4382 (změna ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků).

246, 20. XII. 1923; 1726, 1750. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4644 (předpisy k ochraně života osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských).

270, 6. VI. 1924; 846. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 876, 904. IX.

zdrav. výb. zpr. t. 5057 (připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnici a zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze).

324, 5. III. 1925; 1239, 1251. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5117 (odklad exekučního vyklizení místností).

336, 21. III. 1925; 1541. X.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1680. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2795. II.

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 86. III.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 229. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1213. IV.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 244. VI.

o upravení požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 2922; 1678. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

236, 30. XI. 1923; 1115. VIII.

o naléh. interp. t. 4809, 4818, 4820 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1216. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1555. IX.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1444. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 218. XI.

Věcná poznámka:

týkající se vývodů dr. Rašína, jež přednesl v 88. schůzi o zemském správním výboru v Praze.

89, 21. X. 1921; 207. IV.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, ve věci nutných opatření pro obmezení katastrofální nezaměstnanosti,

t. 2163. 68, 31. V. 1921; 138. III.

naléhavá, ve věci stávky bankovního úřednictva a zřízenectva,

t. 2499. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

101, 29, XI. 1921; 1325. IV.

naléhavá, o sporu v kovodělném průmyslu,

t. 3581. 142, 30. V. 1922; 587. V.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,

t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti, t. 3989.

zodpověděna prohlášeními min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

o rozšíření platnosti dělnických lístků pro duševní pracovníky,

t. 962. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

o výluce hostinského a kavárenského pomocnictva a o zavření pražských hostinců a kaváren,

t. 1291. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 2064. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o poměrech lázeňských zřízenců v R. Č.,

t. 2214. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 3025. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o omezení počtu nesamozásobitelů,

t. 2235. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3159/XII.

o politické persekusi v Rusku,

t. 2546. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o lichvě masem, obilím a moukou a jinými předměty životní potřeby,

t. 2795. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

odpov. t. 3036. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o pronásledování ruských socialistů bolševickou vládou,

t. 3442/VIII. 139, 23. V. 1922; 415. V.

o snižování mezd dělnictvu, zaměstnanému v státním báňském podniku na stříbro a olovo v Příbrami,

t. 3696/I. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

odpov. t. 3800/V. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

Dotazy:

o nedostatečném zásobování uhlí okresu mirovického.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o poměrech na poštov. úřadě v Příbrami. podán 9. XII. 1920 (dle spisů).

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o nezákonném postupu Státního obilního ústavu a výměně obilí za průmyslové výrobky.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o výluce kovoprůmyslového dělnictva v severních Čechách.

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o postupu četnického podplukovníka Fr. Horkého, bývalého exponovaného štábního důstojníka v Turč. sv. Martině, proti vrchnímu strážmistru četnictva Fr. Chalupnému a správy četnictva v oboru právního řádu v tomto sboru vůbec.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

o rekonstrukci a rozšíření nádraží v Příbrami.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

o vybudování státní silnice Benešov-Neveklov-Dobříš-Příbram.

120, 13. I. 1922; 2065. IV.

o uvolnění Budovcovy školy na Malé Straně pro účely učebné.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o vyplácení podpor v nezaměstnanosti dělníkům zlatodolu "Roudný" u Votic.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

ohledně závad při osobní dopravě na trati Praha-Zdice-Protivín.

217, 28. VI. 1923; 542. VII.

o zlepšení vlakového spojem Prahy s Pošumavím na trati Praha-Zdice-Protivín.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

proč jsou samosprávným tělesům okresu zbraslavského nepravidelně, nedostatečně a opožděně dodávány příděly okresních, obecních a školních přirážek.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o zdražování životních potřeb a stavebních hmot.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

o zlepšení železničního spojení Prahy s Pošumavím.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

ve věci úpravy právního poměru zaměstnanců Všeobecné nemocnice v Praze.

373, 12. X. 1925; 1366. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem obsahem článku "Paní Lavecká", uveřejněného v čísle 5. časopisu Socialistická Pravda z 31. ledna 1925)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

řízení zast. 342, 22. V. 1925; 122. XI.

stížnost pro urážku učiněnou mu ve schůzi 127. posl. Teskou a dr. Šmeralem.

128, 27. I. 1922; 2714. IV.ISP (příhlásit)