František Houser

Narozen: v roce 1864
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOUSER František

I. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - práv. - rozp. - soc. pol. - ústav.-práv. a zdrav.

Návrhy:

na změnu zákona o školách obecných, t. 866.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na změnu zákona, jímž se upravuje správa školství, t. 2304.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

o mimořádných a nouzových výpomocích měsíčních, poskytovaných učitelstvu veřejných škol obecných a občanských, t. 3448.

132, 30. III. 1922; 78. V.

na poskytování dovolených pro učně a mladistvé dělníky, t. 3587.

143, 8. VI. 1922; 725. V.

na změnu zákona o školách obecných, t. 3932.

180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

na prohlášení 6. července za svátek státní, t. 4210.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se § 1.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

14 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obec. a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 a 17.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1548, 1549, 1550, 1551, 1552. V.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XIII.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139) k §§ 2, 3 a 4.

211, 12. V. 1923; 377. VII.

2 opravené návrhy k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3768) k § 10.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

podle § 46 j. ř., aby min. předseda podal zprávu o tom, co hodlá vláda učiniti v úpravě poměru republiky k Vatikánu a poměru církví k státu (odjezd papežského nuncia Marmaggiho z Prahy).

353, 8. VII. 1925; 422. XI.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zrušení školního platu na školách národních.

28, 1. XII. 1920; 811. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

k osnově zákona o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726), týkající se zřízení referátu pro vystěhovalectví žen.

154, 24. VI. 1922; 1336. V.

k osnově zákona, jímž se ruší a mění některá ustanovení zákona o řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767), týkající se provedení obecních voleb a voleb do N. S. v místech, kde dosud volby provedeny nebyly.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1596. V.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. ústní (petice o školách pomocných č. 523).

65, 16. III. 1921; 2783. II.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 967. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 913. IV.

o úpravě výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění zákonitých ustanovení o zaměstnancích obecních a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1622. IV.

o zákonu o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310).

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 948. V.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1573. V.

o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

157, 26. a 27. VI. 1922; 1503. V.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1101. VI.

o zákonu o úpravě předmětů státem vydávaných (zpr. t. 3982).

187, 13. II. 1923; 2153. VI.

o úpravě vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139).

211, 12. V. 1923; 369. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 697. VIII.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2032. IX.

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

317, 18. XII. 1924; 992. X.

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118).

336, 21. III. 1925; 1494. X.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 662. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany K, jímž protestuje proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho v Maďarsku.

365, 29. IX. 1925; 662. XI.

Interpelace:

naléhavá, že se protizákonně provádí řád volení v obcích a nevypisují volby do obecních zastupitelstev,

t. 3708. 153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. t. 3883/XIV. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

naléhavá, o protizákonném jednání úřadů při červnovém vyložení voličských seznamů,

t. 4199. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4251/V. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o zákonné úpravě dovolené učňům a mladistvým dělníkům,

t. 4616. 266, 27. V. 1924; 769. IX.

odpov. t. 4902/II. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o porušování občanských práv učitelů při volbách do okresních výborů školních,

t. 1236. 46, 25. I. 1921; 1820. II.

odpov. t. 2056. 67, 19. V. 1921; 110. III.

pro porušování občanských práv učitelů při volbách do místních školních rad,

t. 1237. 46, 25. I. 1921; 1820. II.

odpov. t. 2055. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o odluce církve od státu,

t. 1824. 66, 31. III. 1921; 8. III.

že nebyl potvrzen návrh sboru filosofické fakulty v Brně, aby Ph. Dr. Ot. Chlup byl jmenován pro její stolici pedagogiky,

t. 2490. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3070. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o prázdnu ve školách o církevních svátcích,

t. 2511. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 2968. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o povolení soukromé školy klášteru Milosrdných sester v Praze v Úvoze,

t. 3321/I. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo",

t. 3561/VIII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/VII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o bezdůvodném potrestání profesorů J. Kamenáře a V. Tučka v Prostějově,

t. 3853/XII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/VIII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o příkazu, aby členové okr. školních výborů zachovávali úřední tajemství,

t. 3967/III. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4612/IX. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

že se proti zákonu nevypisují včas obecní volby,

t. 4226/I. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4395/IV. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o protizákonném jednání okresní politické správy ve Slaném při vyřizování žádosti o škrtnutí osob, navržených pro výbor městské spořitelny ve Slaném,

t. 4256/XVIII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4420/II. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o protizákonném opatření vojenské správy, aby vojíni nemohli vykonávati své volební právo v obcích,

t. 4677/X. 277, 24. VI. 1924; 1()17. IX.

odpov. t. 4808/I. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o protizákonném odnímání školních rozvrhů vydaných Federací dělnických tělocvičných jednot žákům a o proti komunistické agitaci ve školách,

t. 4975/XIV. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5168/XIII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o politickém stranictví a odstrkování komunistické strany Československa při jmenování okresních správních komisí,

t. 4990/IV. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5209/IX. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o stranickém jmenování zemského správního výboru v Praze,

t. 5040/XIII. 322, 11. II. 1925; 1124. X.

odpov. t. 5168/XI. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

že žactvu neoprávněně bylo zakázáno cvičiti ve Federovaných dělnických tělocvičných jednotách,

t. 5050/I. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5168/I. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Volán k pořádku:

194, 6. III. 1923; 2362. VI.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)