Jan Dubický

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - socialisač. - soc. pol. - úsp. kom. a zeměd.

Návrhy:

na zdokonalení dopravy na dráze Sudoměř-Stará Paka a zřízení neb opravení čekáren, t. 825.

23, 23. XI. 1920; 364. II.

na přihlížení k potřebám váleč. poškozenců při zadávání trafik, nádr. restaurací atd., t. 936.

31, 4. XII. 920; 1268. II.

na úpravu umísťování otázky válečných poškozenců do služeb veřej. a soukr., t. 937.

31, 4. XII. 1920; 1268. II.

na sestátnění a prodloužení dráhy Dětenice-Taxis-Dobrovice, aby se docílilo spojení s drahou Nymburk-Ml. Boleslav, t. 1241.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

aby zahájeny byly přípravné práce k regulaci Blatnice, Hor. Ronovky a Mrdlíny na okrese nymburském, t. 1702.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

aby byla zřízena vhodná staniční budova s čekárnou na zastávce "Lázně Sedmihorky", okres turnovský, t. 2099.

67, 19. V. 1921; 103. III.

na doplnění a změnu branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., t. 2100.

67, 19. V. 1921; 103. III.

na vydání zákona o zrušení okresních stravoven v Čechách a použití jejich budov i zařízení k účelům humanitní péče o mládež, t. 2189.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na zřízení místní dráhy z Mnichova Hradiště přes Český Dub do Křižan, t. 2411.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na bezplatné přiznání t. zv. dominikálních pozemků drobným zemědělským uživatelům do jejich soukromého vlastnictví, t. 3303.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

na prodloužení nucených pachtů na velkostatcích do roku 1927 podle § 63 zákona přídělového, t. 3473.

134, 4. IV. 1922; 230. V.

na vykoupení místa, na němž byli popraveni a jsou pohřbeni stateční hrdinové tak zv. rumburské vzpoury v r. 1918, státem, t. 3661.

145, 13. VI. 1922; 799. V.

na vydání zákona o exekuci na zaopatřovací požitky (výměnkářů), t. 4047.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. I.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 93 a 95.

288, 18. IX. 1924; 1711-12. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4077, 4078 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 83), týkající se dokonalého vybudování zvěrolékařského školství.

28, 1. XII. 1920; 809. II.

2 resol. k osnově zák. o opatření strojených hnojiv (zpr. t. 1084).

37, 18. XII. 1920; 1546. II.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se úpravy lékařské péče.

288, 18. IX. 1924; 1732. IX.

k osnově zák. o změně zák. o obnově drobných zeměděl. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zák. o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení pachtýřského zákona.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1287 (živelní pohromy na Českomor. vysočině, Domažlicku a v kraji brněnském).

46, 25. I. 1921; 1823. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1441 (omezení práva stěhovacího).

52, 8. II. 1921; 2132. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1471 (zaopatřovací požitky bývalých velkostatkář. zaměstnanců).

54, 14. II. 1921; 2193. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1534 (subvence 2 mil. Kč Čsl. Červenému kříži).

55, 16. II. 1921; 2249. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1709 (ochrana existence úředníků a dělníků velkostatků státem zabraných).

62, 10. III. 1921; 2514. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1500 (zajištění půdy drobným pachtýřům).

64, 15. III. 1921; 2699. II.

zeměd. výb. zpr. t. 2779 (vyřízení návrhů ve věci drobných zeměděl. pachtů).

83, 5. VIII. 1921; 1060. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3287 (prodloužení omezení práva stěhovacího).

112, 19. XII. 1921; 1719. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3306 (vydání zákona o stavebním ruchu).

112, 19. XII. 1921; 1743. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3297 (prozatímní úprava péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech).

117, 21. XII. 1921; 1910. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3381 A, B (výpověď smluv nájemních a pachtovních na statcích a majetku mírovými smlouvami čsl. státu připadlých).

125, 25. I. 1922; 2519. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3389 (zákon o vystěhovalectví).

127, 26. I. 1922; 2588. IV.

soc. pol. výb. zpr. ústní o t. 3394 (vydání zákona o stavebním ruchu).

128, 27. I. 1922; 2700. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3518 (zákon o ochraně nájemníků).

138, 6. IV. 1922; 304, 359. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3854 (jednorázové výpomoci pensistům učitelům škol církevních na Slovensku).

176, 5. XII. 1922; 1481, 1487. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3934 (překládání státních zaměstnanců).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1955, 1972. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3949 (zákon o stavebním ruchu).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2006, 2019. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4083 (odklad exekučního vyklizení místností).

202, 19. IV. 1923; 111, 196. VII.

bran. výb. zpr. t. 4276 (zákon o poštovních holubech).

227, 20. XI. 1923; 266. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4378 (sloučení rozhodování ve věcech nájemních).

246, 20. XII. 1923; 1695. VIII.

zeměd. výb. zpr. t. 4766 (zákon o zrušení svěřenství).

280, 26. VI. 1924; 1147. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4884 (změna zákona o obnově zeměděl. drobných pachtů).

93, 25. IX. 1924; 2174, 2182, 2185. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4937 (úprava užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu).

311, 10. XII. 1924; 829, 835. X.

korektury 313, 15. XII. 1924; 904. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5174 (pojištění osob samostatně hospodařících).

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

doslov 345, 4. VI. 1925; 233. XI.

korektury 345, 4. VI. 1925; 261. XI.

zeměd. výb. zpr. t. 5333 (stát. pomoc při živelních pohromách 1925 a opatření k zamezení škod v budoucnosti).

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

doslov 375, 13. X. 1925; 1447. XI.

korektura 376, 13. X. 1925; 1511. XI.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.)

30, 3. XII. 1920; 1061. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2810. II.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 228. III.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 471. IV.

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu stát. pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1588. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 97. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 a o naléhavých interp. (t. 3809 a 3811).

160, 25. X. 1922; 60. VI.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 478. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 307. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1564. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 338. X.

Interpelace:

naléhavá, aby bezodkladně byla poskytnuta finanční pomoc zemědělskému obyvatelstvu na Mělnicku, postiženému neobyčejnou živelní katastrofou,

t. 2588. 73, 15. VII. 1921; 551. III.

odpov. t. 2740. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o udělování domovského práva obcemi, zvláště německým cizincům,

t. 601. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1141. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o přídělu petroleje a mouky pro domácký průmysl, o utvoření komisí a o podpoře pro Ústřední svaz domáckého průmyslu se sídlem v Praze,

t. 704. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. t. 1338. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

o provádění zákona ve příčině výkupu dlouholetých pachtů,

t. 714. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. t. 1112. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o zaujetí stanoviska ke komisím pro daň z příjmu a o vlivu těchto komisí na dávku z majetku a přírůstku na majetku,

t. 783. 22, 17. X. 1920; 354. II.

odpov. t. 1114. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o poměrech čes. školství v Čes. Dubě se zřetelem na interp. něm. senátora Hartla a soudr.,

t. 959. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 2095. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o nedostatečném přídělu uhlí pro okresy Poděbrady a Král. Městec,

t. 1104. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1894. 66, 31. III. 1921; 10. III.

stran těžkých poměrů horských ručních tkalců na Jilemnicku a v sousedních okresích,

t. 1231. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 2216. 68, 31. V. 1921; 140. III.

aby vláda v důsledcích naříz. min. vnitra býv. Rakouska ze dne 26. června 1849, § 4, odst. 6. a se zřetelem na předpisy, obsažené v zákoně ze dne 7. září 1848 a čís. patentu ze dne 4. března 1849, zabrala t. zv. dominikální pozemky na Vysocku a Jilemnicku atd. a přiřkla je bez náhrady oprávněným nabyvatelům,

t. 1331. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 1719. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

o udělení amnestie oněm zemědělcům, kteří byli nuceni dáti obilí výměnou za různé průmyslové výrobky a práci,

t. 1732. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2217. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o nečestném, nenárodním a nedůstojném jednání Františka Kopeckého, řídícího učitele v Bělé, politický okres semilský,

t. 1749. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2430. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o složení a volbách do komisí pro daň z příjmu i do komisí odvolacích,

t. 1750. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2033. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o žhářství v okresích Bělá a Ml. Boleslav,

t. 2300. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3078. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o hospodářství ve Státním obilním ústavě,

t. 2839. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3340/XX. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o vyplácení vkladů, uložených chudými vkladateli v poštovní spořitelně vídeňské,

t. 3131. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3322/XXVIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o nedostatečné distribuci obilí, dodaného na letošní kontingent,

t. 3132. 90, 226. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3340/XVII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o úlevách pro vojíny ročníku 1900, kteří sloužili již v bývalé rakousko-uherské armádě a kteří mají nárok, aby jim služba tato byla započtena, a o zamýšlené novelisaci branného zákona,

t. 3442/XI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/XX. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o konfiskační praxi vůči časopisům republikánské strany venkova,

t. 3610/XIX. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3800/III. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

Dotazy:

stran nedostatečného bezpečnostního opatření na lokální dráze od Král. Městce do Křince.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o vlakovém spojení na Čes. sev. draze a o nedostatcích na dráze Sudoměř-Stará Paka a Martinice-Roketnice.

45, 20. I. 1921; 1812. II.

o přídělu uhlí kovářům, zvláště venkovským.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o nespráv. a tendenčním hospodaření oleji, petrolejem a benzinem se strany Svazu rafinerií na úkor jiných obchodníků a konsumentů.

30, 3. XII. 1920; 142. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o jednání soudního rady Ant. Blabolila v Bělé pod Bezdězem při výkupu dlouholetých pachtů.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

týkající se urychleného vyřízení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o opatření vhodných místností pro pensijní likvidaturu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Čechách.

92, 17. XI. 921; 339. IV.

o urážkách, jež dne 25. ledna 1924 ve vlaku o našem národě pronesl švédský příslušník továrník Hofmeistr.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o pronásledování producentů mléka na okrese smíchovském.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

ohledně nesprávností u berní správy a berního úřadu v Nové Pace.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Nové Pace (urážka na cti k soukromé žalobě Stanislava Blažka, nadporučíka v. r. v Ml. Boleslavi)

139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4104; zprav. J. Mach;

nevydán 205, 27. IV. 1923; 276. VII.

okr. s. v Ml. Boleslavi (přestupek proti bezpečnosti cti proti Václ. Paroubkovi)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4106; zprav. J. Mach;

nevydán 205, 27. IV. 1923; 277. VII.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (urážka na cti tiskem spáchaná proti Václ. Paroubkovi)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4105; zprav. J. Mach;

nevydán 205, 27. IV. 1923; 7. VII.

okr. s. v Ml. Boleslavi (přestupek proti bezpečnosti cti ca Václav Prášek, majitel realit v Praze II.)

283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

zpr. t. 4861; zprav. K. Moudrý;

nevydán 311, 10. XII. 1924; 839. X.

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 209 tr. z. spáchaný článkem v časopisu "Domovina domkářů a malorolníků" ze dne 1. srpna 1924 proti dr. Fialovi)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4945; zprav. J. Koudelka;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 912. X.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem proti dr. inž. Otakaru Čapkovi, velkostatkáři v Košátkách)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

zpr. t. 5145; zprav. J. Konečný;

nevydán 351, 1. VII. 1925; 375. XI.ISP (příhlásit)