Rudolf Kasper

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KASPER Rudolf

III. voleb. kraj

DNS, SPV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inkompatib. rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. a zásob.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a stal se členem nově utvořeného klubu "Sudetendeutsche parlamentarische Vereinigung" 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

na doplnění zákona ze dne 1. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělnickém, t. 199.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 203.

18, 19. II. 1930; 88.

na změnu § 82 živnostenského řádu (zákon ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. VIII. 1907, č. 199 ř. z.) o zrušení pracovního poměru bez výpovědi, t. 208.

18, 19. II. 1930; 88.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. III. 1929, č. 43 Sb. z. a n. o státních starobních podporách, t. 1016.

111, 17. III. 1931; 8.

na snížení jízdného na dráze pro zaměstnance na dovolené, t. 1779.

187, 20. V. 1932; 4.

na zavedení nemocenského pojištění dělníků, kteří pro nedostatek práce byli vyloučeni z výrobního procesu a byli povinně pojištěni t. 1892.

199, 30. VI. 1932; 3.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a rolníkům z obcí Otovice a Šonova u Broumova v Čechách, t. 1958.

207, 20. X. 1932; 8.

na změnu zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), t. 2037.

216, 17. XI. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 391. 45, 2. V. 1930; 40-42.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 78.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 28-42.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 21.

o zákonu o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 19.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. XII. 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. IX. 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 13.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

188, 24. 5. 1932; 9.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899); mluví o událostech při rozpuštění protestní schůze Němců v Děčíně 12. VII. 1932.

203, 13. VII. 1932; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 49.

o imunitní věci H. Krebse, O Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

251, 23. II. 1933; 32.

Interpelace:

naléhavá, o zastavení podniků firmy Dědicové Jana Faltise v Trutnově a Mladých Bukách,

t. 704. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 793. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, aby stát vydatně podporoval všechny nezaměstnané,

t. 962. 116, 23. IV. 1931; 43.

odpov. t. 1073. 117, 24. IV. 1931; 30.

naléhavá, o rozšíření mimořádné péče o nezaměstnané podle čl. III zákona 74/1930 Sb. z. a n.,

t. 1052. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1139. 123, 21. V. 1931; 35.

o zákonné úpravě kolektivních smluv,

t. 41/XI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/XIII. 43, 24. IV. 1930; 5.

aby byly konečně vypsány volby do nemocenských pojišťoven,

t. 79/XVII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 405/II. 46, 8. V. 1930; 6.

o reformě dělnického úrazového pojištění,

t. 115/XXI. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 405/III. 46, 8. V. 1930; 6.

o opatřeních, aby byla zachována osmihodinná pracovní doba a o povolování hodin přes čas,

t. 174/XV. 26, 5. II. 1930; 5.

odpov. t. 549/XIII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o krizi ve východočeském lnářském průmyslu,

t. 174/XXIX. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 659/III. 72, 21. X. 1930; 7.

aby pro nýrský okres na Šumavě byla opět zřízena vlastní nemocenská pojišťovna,

t. 209/IX. 28, 11. III. 1930; 6.

že se četníků zneužívá pro soukromé účely publikace učitele Kyovského,

t. 274/XIV. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 496/XVI. 66, 24. VI. 1930; 7.

že přednosta stanice v Radvanicích u Trutnova nesprávně odmítl dělnický týdenní lístek,

t. 705/II. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XVI. 116, 223. IV. 1931; 10.

o neodůvodněném zákazu národně-socialistické schůze v Trutnově,

t. 747/V. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/XII. 97, 27. I. 1931; 12.

aby konečně byla uzavřena úmluva mezi Německou říší a Čsl. republikou o vyplácení podpory v nezaměstnanosti dělníkům přecházejícím hranice,

t. 747/VI. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/VI. 106, 19. II. 1931; 5.

o ochranných opatřeních proti úplnému připravení dělnictva z Rotavy a okolí o živobytí,

t. 747/VII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1098/V. 120, 19. V 1931; 8.

o vyvlastnění pozemku k. č. 54/3 u dolní stanice lanové dráhy v Jánských Lázních,

t. 890/X. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1319/VIII. 142, 14. X. 1931; 11.

aby konečně byly rozepsány volby do nemocenských pojišťoven,

t. 1029/VII. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1382/III. 142, 14. X. 1931; 12.

o naléhavě nutném zvýšení předválečného úrazového důchodu,

t. 1676/VII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 2294/XV. 286, 23. VI. 1933; 3.

o zabavení brněnského časopisu "Sudetendeutsche Volkszeitung", č. 1472, ze dne 26. III. 1932,

t. 1752/III. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

že přednosta železniční stanice Česká Metuje bez důvodu odmítl dvoujazyčné dělnické legitimace,

t. 1780/XIII. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 2012/XXII. 211, 3. XI. 1932; 4.

že proti právu bylo zastaveno řízení proti lesnímu Františku Stračkovi z Velké Zdobnice v Orl. horách,

t. 1780/XV. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 1922/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

že jest naléhavě nutno podporovati československé státní příslušníky v cizině, kteří přišli o zaměstnání,

t. 1930/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2051/V. 221, 25. XI. 1932; 5.

o stranickém úřadování okr. hejtmana dr Adolfa Srba v Novém Městě n. Met.

t. 1930/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XV. 239, 31. I. 1933; 5.

o odepření cestovního pasu do Rakouska a Německa,

t. 2035/IX. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2171/I. 254, 14. III. 1933; 5.

o výnosu okresním úřadům pro zprostředkování práce, podle něhož se již nesmějí vydávati prozatímní ohlašovací lístky,

t. 2035/XIII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/VI. 258, 21. III. 1933; 5.

aby byl vydán zákon proti průmyslovému a živnostenskému vyzvědačství,

t. 2069/VI. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2171/V. 254, 14. III. 1933; 5.

aby byly konečně rozepsány volby do nemocenských pojišťoven,

t. 2075/VII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2171/VII. 254, 14. III. 1933; 5.

že přednosta staničního úřadu v Teplé u Mariánských Lázní bez důvodu odnímá dělnické legitimace a nevydává dělnické zpáteční lístky,

t. 2084/VI. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2256/XVII. 275, 30. V. 1933; 3.

o zrušení zpropitného v hostinské živnosti,

t. 2142/XII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2350/XIII. 296, 20. X. 1933; 3.

o protizákonném postupu velitele četnické stanice Nováka v Libštejně,

t. 2308/IV. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2350/XXI. 296, 20. X. 1933; 3.

že vojíni trutnovské posádky promyšleně přepadávají tamější občanské obyvatelstvo,

t. 2316/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 a přečin podle §u 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160; zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. 11. 1933; 12-29.

rozprava; vydán

251, 23. II. 1933; 3-72.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

260, 27. III. 1933; 4.ISP (příhlásit)