Ján Líška

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LÍŠKA Ján

XVI. voleb. kraj

Ž-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., parl. úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okr. Parkaň a Želiezovce, t. 948.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

102, 29. X. 1937; 10.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Návrh iniciativní:

na zařazení sta Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

Návrh resoluční:

k t. 90. 106, 17. VI. 1937; 39.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 94

(dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, č. 115 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 99

(doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 349

(druhý dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 450

(dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 809

(zákon, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské).

86, 11. III. 1937; 7, doslov 16.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1315

(zákon o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank).

147, 26. IV. 1938; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nejvyšším správním soudě. (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 11.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 30.

Interpelace:

o způsobu jednání železniční správy při dodávce pražců železničních,

t. 210/IX. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 392/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

LOKOTA Ivan

XXII. voleb. kraj

K

Pozbyl mandátu, jelikož Volební soud 23. září 1935 odepřel mandát ověřiti.

Na jeho místo nastoupil Olexa Borkaňuk.ISP (příhlásit)