JUDr. Pavel Kossey

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOSSEY Pavel, Dr.

XXII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 50.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrhy iniciativní:

na pomoc krupobitím postiženým zemědělcům v obci Vonihovo a Terebla, okr. Ťačevo, Podk. Rus, t. 947.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. Velký Berezný na Podk. Rusi, postiženým průtrží mračen, t. 1357.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrhy resoluční:

k. t. 932. 102, 8. VI. 1937; 22.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 923

(zákon o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. X, 1918 do 13. VII. 1919 na území Slovenska nebo Podk. Rusi pouze před duchovním správcem)

102, 8. VI. 1937; 19.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1334

(zákon, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. XI. 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).

148, 10. V. 1938; 7.

úst. práv. výb. zpr. t. 1335

(zákon o někt. opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské)

148, 10. V. 1938; 12.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1434

(návrh posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny)

155, 19. XI. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 75.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům, (t. 850).

95, 23. IV. 1937; 8.

Interpelace:

ohledně vybírání daní v obci Vonihovo, okr. Ťačevo, způsobem příkrým a nezákonným,

t. 843/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XII. 112, 29. X. 1937; 10.ISP (příhlásit)