Andor Jaross

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAROSS Andor

XVI. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

o dalším prodloužení prohlášení okresu Dunajská Streda za okres nouzový, t. 138.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona o změně § 111 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. o nemocenském, invalidním a starobním pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 184/1928 Sb. z. a n., t. 184.

18, 7. XII. 1935; 31.

na provedení sčítání lidu na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 1369.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 42.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62. ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. II. 1936; 22,

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 7.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 22.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 32.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

131, 23. II. 1938; 15.

o zákonu o poplatkovým ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 21.

Interpelace:

naléhavá o zavření knihkupeckého a vydavatelského družstva "Unio" a o zapečetění jeho strojů,

t. 1283. 142, 18. III. 1938; 33.

odpov. t. 1309. 145, 5. IV. 1938; 4.

naléhavá o novém zatčení Alžběty Szabo, učitelky školy církve reformované v Pozbe,

t. 1291. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1328. 147, 26. IV. 1938; 8.

o jazykovém právu menšiny maďarské,

t. 141/IV. 18, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XII. 32, 17. III. 1936; 5.

o přehmatech dvou zaměstnanců expositury pro kontrolu tabáku ve Vel. Šuranech,

t. 185/II. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 396/I. 39, 28. IV. 1936; 72.

o politickém projevu zemského presidenta Josefa Országha,

t. 286/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/I. 47, 26. V. 1936; 5.

o trestání rodičů dětí školou povinných,

t. 286/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/II. 49, 4. VI. 1936; 4.

o odepření radiové koncese Kruhu katolických pracovníků v Muzsle,

t. 291/I. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 387/IX. 36, 21. IV. 1936; 5.

o vyučovacím jazyku na lidové škole v obci Širáky,

t. 305/III. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/XII. 50, 5. VI. 1936; 21.

o zajištění chleba 80 dělníkům propuštěným uhelnými doly akc. spol. v Čakanovcích,

t. 388/XI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXIII. 60, 7, X. 1936; 8.

o zajištění jazykového práva menšinám v krajském zastupitelském sboru,

t. 395/I. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 589/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

o přehmatu, spáchaném berním exekutorem berního úřadu v Galantě,

t. 430/I. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 614/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o maďarském vyučování maďarských dětí v obci Iňa,

t. 430/II. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

o násilnostech páchaných při berních exekucích v obvodu berní správy v Galantě,

t. 629/I. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 797/IX. 84, 4. III. 1937; 4.

o nařízení krajinského úřadu na Slovensku č. 68.000/36 pres., kterým se upravuje dovoz tiskovin z Maďarska,

t. 769/XXIV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

o zadržených daních Jana Prokopa a druhů,

t. 853/IV. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1063/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nesnesitelných poměrech na škole v obci Kamenici nad Hronem,

t. 864/I. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1050/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o nedostatku učitelských sil na maďarské odbočce stát. lidové školy v obci Stará Ďala,

t. 924/II. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1063/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o anomaliích při vydávání povolení k pěstování papriky a aby zastavena byla řízení proti bezelstným malým pěstitelům, kteří nemají povolení,

t. 960/IX. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1076/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o rozvrhu obvodních měšťanských škol,

t. 1062/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o násilnostech spáchaných jedním soudním vykonavatelem a 2 členy četnické hlídky obce Farnád,

t. 1062/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1243/I. 133, 25. II. 1938; 19.

že na stát. ľudové škole v obci Baračka zabraňuje se tomu, aby děti reformovaného náboženství byly vyučovány náboženství,

t. 1062/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1243/VIII. 133, 25. II. 1938; 19.

o slovákisačné propagandě při školních zápisech v obcích Krátké Kesy a Hronská Kamenice,

t. 1062/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/VIII. 136, 8. III. 1938; 3.

o rozvrhu obvodových měšťanských škol,

t. 1089/I. 115, 15. XI. 1937; 3.

o nepravidelnostech, které se staly s finanční úhradou na stavbu mostu přes Hron v obvodě obce Hron. Sv. Jur,

t. 1094/VI. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XI. 130, 22. II. 1938; 5.

o oběžníku obchodních a živnostenských komor v Báň. Bystřici a v Bratislavě, ve kterém naléhají na vydatnější zaměstnávání zaměstnanců jazyka slovenského,

t. 1135/X. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1259/II. 140, 16. III. 1938; 45.

o křivdách páchaných na jazykových právech maďarských v okrese tornalském,

t. 1265/IV. 143, 29. III. 1938; 4.

o pensijním zaopatření zaměstnanců býv. uherských stát. drah,

t. 1324/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

o provádění § 5 vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení,

t. 1330/XII. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/XIV. Rozesl. 31. VIII. 1938.

o zabavení listu "Barázda-Magyar Néplap" z 10. IV. 1938, č. 15,

t. 1347/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o četnických přehmatech v obci Nekyje na Ostrově,

t. 1347/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o koloniích v obvodu obce Velký Fedýmeš, reorganisovaných v samostatnou obec,

t. 1366/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o dražbě nemovitostí Štefana Papa a jeho manželky roz. Alžběty Szücsové v Tekovských Šarluhách,

t. 1377/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o jmenování ředitele učňovské školy maďarské v Levicích,

t. 1377/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)