Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

9.12.2019   Projev předsedy PS na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček se v rámci oficiální návštěvy Lucemburského velkovévodství ve dnech 5. - 6. prosince 2019 zúčastnil plenárního zasedání Parlamentu Beneluxu a pronesl zde projev.

Pane prezidente,

dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že mám jako první zástupce českého parlamentu v historii tuto příležitost oslovit vás. Česká republika a Lucembursko sdílí společnou evropskou historii a osud. Naše země, které nejsou největší, usilovaly o národní nezávislost a autonomii a také o místo v univerzální evropské civilizaci. S Lucemburskem jsme měli společné krále, patřili jsme k Svaté říši římské, která byla svým způsobem středověkou Evropskou unií.

Dnes je Benelux příkladem toho, jak mohou evropské země spolupracovat na obraně svých vlastních zájmů a zájmů ostatních Evropanů. Se stejnou ideou byla Václavem Havlem založena Visegrádská skupina. Jste nejstarší evropské uskupení. Myslete na V4 jako na mladšího bratra, který se stále učí, jak prosazovat své zájmy, a přitom být užitečnou součástí celku.

Sdílíme stejné univerzální hodnoty v Evropě. Pokud ale chceme, my střední a malé země, mít hlas, musíme tvořit koalice. Střední Evropa a Benelux jsou historické a přírodní komunity. Je logické, že se snažíme koordinovat své pozice v našich regionech. Jen tak můžeme být partnery států jako Německo a Francie. Tyto koalice nejsou určeny proti někomu. Naopak. Umožňují účinnější debatu v Evropské unii, která se nerozčlenila na 27 jednotlivých národních zájmů. Je snazší nejprve najít regionální konsensus a poté usilovat o celoevropskou dohodu.

Parlamentarismus je hodnota, o kterou naše národy bojovaly po staletí. V Evropě máme štěstí, protože EU kombinuje národní ambice a univerzální hodnoty. In varietate concordia, Jednota v rozmanitosti. Evropské heslo, které vyjadřuje zásadu subsidiarity.

Je úžasné být součástí společenství, ve kterém máte svobodu a právo být odlišný, a zároveň víte, že sdílíte stejné hodnoty a prostor svobody, bezpečnosti a prosperity s ostatními. Věřím, že Spojené království, stejně jako Norsko a Švýcarsko, bude chtít po odchodu z EU zůstat ve spojení s Unií. Věřím, že EU je výrazem historického úsilí evropských národů, aby existovaly samy o sobě a společně.

V Evropské unii jsme my Češi, Holanďané, Belgičané a Lucemburčané sami sebou a Evropané. Máme vlastní národní zájmy, hledáme společný názor ve skupině Beneluxu a Visegrádu, a nakonec konsensus v rámci Unie. Ano, je to často velmi komplikované. Ale svoboda je prostě komplikovaná. Pouze totalita bývá jednoduchá.

Jsem přesvědčen, že moje návštěva zde a příležitost mluvit s vámi je jedním z mnoha malých kamenů velké evropské mozaiky, ve které má každý z nás své místo. Každý může zářit a zároveň vytvoří jedno kompletní mistrovské dílo. Musíme zůstat svobodní v malých věcech a být silní ve velkých věcech. Velikost Evropy spočívá ve svobodě vlastního názoru a moci společných hodnot.

Měli bychom říkat, co si myslíme, naslouchat ostatním a hledat pravdu v síle argumentů, nikoli v síle hlasu. Demokracie je diskuze, řekl náš první prezident a velký Evropan Tomáš Garrigue Masaryk. A také řekl, že každá lidská práce může existovat pouze na základě myšlenek, z nichž pocházejí. A evropské hodnoty jsou individuální svoboda a univerzální hodnoty.


Děkuji za pozornost!

-----

Mr. President,

Ladies and Gentlemen,

It is a great honour for me to have this opportunity to address you as The first representative of Czech Parliament in history. Czech republic shares with your countries common European history and destiny of our nations. As countries which are not the largest, we struggled for national independence and autonomy and also for a place in universal European civilization. With Luxembourg we had common kings, we belonged to the Holy Roman Empire, which in its way was a medieval European Union.

Today Benelux is an example of how European countries can work together to defend their own interests and remaining Europeans. With the same idea, the Visegrad-Group was founded by Václav Havel. You are the oldest European group, we are the young group. Think of us as a younger brother. Who is still learning how to enforce his interests while being a useful part of the whole.

We share the same universal values ​​in Europe. But if we, the middle-sized and small-sized countries, want to have a voice, we need to join coalitions. Central Europe and the Benelux are historical and natural communities.  It is just logical that we try to coordinate our positions within our regions. Only this way we can be partners of states like Germany and France. These coalitions are not meant against anyone. On the contrary. They allow more effective debate in the European Union, which it  not fragmented into 27 individual national interests. It is easier to first find a regional consensus and then to seek a Europe-wide agreement.

Parliamentarism is a value that our nations have fought for centuries. In Europe we are lucky because EU combines national ambitions and universal values. In varietate concordia, Unity in Diversity. A European motto that expresses the principle of subsidiarity.

It is wonderful to be part of a community in which you have the freedom and the right to be different, and at the same time you know that you share the same values ​​and space of freedom and security and prosperity with others. I believe that the United Kingdom, like Norway and Switzerland, will want to remain connected to the Union after leaving the EU. I believe the EU is an expression of the historical efforts of European nations to exist for themselves and together.

In the European Union, we Czechs, Dutch, Belgians and Luxembourgians are ourselves and Europeans. We have our own national interests, We are looking for a common view in the Benelux and Visegrad group, and then finally a consensus within the Union.  Yes, it is often very complicated. But freedom is simply complicated. Only totality is simple.

I am convinced that my visit here and opportunity to speak with you is one of the many little stones of the great European mosaic. In which each of us has its place, everyone can shine and at the same time it makes one complete masterpiece.  We must be free in small things and strong in great things. The greatness of Europe is in the freedom of own opinion and the power of common values.

We should say what we think, listen to the others, and seek the truth in the power of arguments, not in power of voice. Democracy is a discussion, said our first president and great European Tomáš Garrigue Masaryk. And he also said that every human work can exist only based on ideas from which  they originated. And European values ​​are individual freedom and universal values.

Thanks for your attention!


Projev předsedy PS na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu (9. 12. 2019)
Projev předsedy PS na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu (9. 12. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)