Josef Nepomucký

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEPOMUCKÝ Josef

IX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., techn.-doprav., zeměd. a živn.-obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci vesnickému lidu, postiženému živelními pohromami, t. 28.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou dne 29. VI. 1936 na Trhovosvinecku v okrese českobudějovickém, t. 587.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obci Prušánky, polit. okr. Hodonín, t. 865.

92, 15. IV. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženým zemědělcům v okrese novobydžovském, t. 1016.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 46.

k t. 1025. 109, 25. VI. 1937; 45.

k t. 1194. 128, 17. XII. 1937; 53.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úpravě užívání někt. pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 267).

26, 23. I. 1936; 23.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 474.).

48, 27. V. 1936; 34.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542); mluví též o Obilní společnosti v Československu.

57, 25. VI. 1936; 35.

o zákonu o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (t. 1025).

109, 25. VI. 1937; 35.

o zákonu, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. VI. 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1194).

128, 17. XII. 1937; 46.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vládní nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 15.

Interpelace:

o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé a Unie socialistických svobodných myslitelů v Č. Budějovicích,

t. 80/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/VII. 26, 23. I. 1936; 4.

o teroru, prováděném agrární stranou proti zemědělskému dělnictvu,

t. 282/I. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/X. 47, 26. V. 1936; 5.

že učitelé Struhaříkovi v Kokavě nad Rimavicí hrubě a bezpříkladně zacházejí s dětmi a chovají se vůči jejich rodičům,

t. 521/I. 55, 2. VI. 1936; 29.

odpov. t. 623/XII. 61, 8. X. 1936; 34.

o neprovedené parcelaci pozemku cukrovaru Kinského malorolníkům a domkářům ve Zlonicích,

t. 577/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/I. 68, 1. XII. 1936; 94.

o koupi pozemků společností "Výspa" a o snížení dávky z majetku a z přírůstku hodnoty pí El. Andrassyové,

t. 629/VI. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 772/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

o svévolném zabavení zvláštního vydání časopisu "Obrana lidu",

t. 683/III. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 772/II. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci odprodeje zbytkového statku v obci Vrbičany u Klobuk, přiděleného akc. společnosti cukerní v Klobukách v Čechách,

t. 902/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci hromadné zkázy dobytka v obcích Sobinov, Krucemburk, Ždírec, Staré Ransko a Bílek,

t. 918/XXII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci protizákonné konfiskační praxe státního zastupitelství v Praze,

t. 1265/XII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1350/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci katastrofálního hospodaření vodního družstva regulace Kyjovky v Mor. Nové Vsi,

t. 1330/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 175; zprav. V. Košek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 55.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 177; zprav. V. Kosek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 55.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 178; zprav. V. Košek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 56.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 220; zprav. dr Hula; nevydán.

31, 5. III. 1936; 24.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle §§ 283, 284 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 20.

zpr. t. 328; zprav. dr Neuman; nevydán.

43, 8. V. 1936; 16.ISP (příhlásit)