Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců6
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů5
248/1995Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů2
289/1995Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)1
85/1996Zákon o advokacii3
96/1996Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
13/1997Zákon o pozemních komunikacích2
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů2
49/1997Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
61/1997Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)1
77/1997Zákon o státním podniku4
151/1997Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)2
203/1997Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
227/1997Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)2
82/1998Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)2
110/1998Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky1
169/1998Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
95/1999Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1
106/1999Zákon o svobodném přístupu k informacím3
107/1999Zákon o jednacím řádu Senátu1

<<12345678>>ISP (příhlásit)