27. schůze Sněmovny byla ve středu 27. března ukončena

27. 3. 2019

Průběh této schůze najdete v přepisech stenozáznamů zde:

Projednávání bodu s názvem: Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb ve středu 27. března ukončila Sněmovna po proběhlé diskusi přijetím usnesení v tomto znění:

1. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 9. 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách s porovnáním dopadů na poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích.

2. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby po projednání s Asociací krajů předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně změn § 101a a přílohy tohoto zákona týkající se výše procentního podílu krajů na celkovém ročním objemu finančních prostředků na sociální služby, které budou reagovat na analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice s cílem odstranit meziregionální rozdíly.

3. Poslanecká sněmovna žádá vládu zahájit jednání ve věci zajištění dofinancování sociálních služeb v roce 2019 na základě výstupu Asociace krajů ČR.

4. Poslanecká sněmovna doporučuje vládě zlepšit meziresortní spolupráci s cílem systémově koordinovat financování sociálních služeb při maximálním využití zdrojů v rámci různých resortů.

V úterý 26. března Sněmovna schválila usnesení k platům učitelů a ostatních pracovníků ve školství:


 Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí informaci vlády o zvyšování platů učitelů a ostatních pracovníků ve školství.

2. Poslanecká sněmovna souhlasí s postupným a systémovým navyšováním platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v souladu s programovým prohlášením vlády a na základě komplexní strategie odměňování pracovníků regionálního školství.

3. Poslanecká sněmovna doporučuje vzhledem k administrativní zátěže pro školy spojené se změnami platových poměrů v průběhu kalendářního roku zvyšovat platy vždy od 1. ledna příslušného roku.

4. Podporuje dosažení strategického cíle, to je navýšení platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy.

 

Ve středu 13. března Sněmovna především schválila několik zákonů ve 3. čtení (viz průběh schůze prostřednictvím přepisů stenozáznamů zde: ,  den předtím projednávala  zákony vrácené Senátem.

V pátek 8. března v rámci třetích čtení byly schváleny:
- novela zákonů o svobodném přístupu k informacím a o registru smluv (podrobnosti zde)
- o dani z nabytí nemovitých věcí (podrobnosti zde)
- novela zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (podrobnosti zde)

Minutou ticha uctili poslankyně a poslanci na začátku pátečního jednání památku obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince v roce 1944.

V době stého výročí české národní měny a zároveň v době nedávného výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína se dne 6. března 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vědoma si důležitosti národní měny usnesla na návrh poslance Jana Skopečka na tomto slavnostním prohlášení: Doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu
Stenozáznam z tohoto jednání najdete zde, stenozáznam z jednání Národního shromáždění dne 25. února 1919 zde.

Sněmovna ve středu 6. března schválila novely zákonů o znalcích, znaleckých kancelářích, soudních tlumočnících a novelu zákona o vnitrozemské plavbě

Po schválení návrhu poslankyně Moniky Oborné a dalších na novelizaci lesního zákona (sněmovní tisk 382/ , který předložili ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v rámci snahy vyrovnat se s největší kůrovcovou kalamitou za poslední století, bylo přijato i doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá, aby ministerstva dotčená problematikou lesní kalamity, na kterou se při řešení kalamitní situace v lesích odkazovala usnesení vlády, či výboru Parlamentu ČR od roku 2016 (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra), aby podala podrobnou zprávu o tom, jak daná doporučení a usnesení realizovala, či jaké konkrétní kroky v této oblasti v budoucnu plánují. Takový přehled bude předložen do 30. dubna 2019 k projednání vybraným výborům Poslanecké sněmovny - výboru zemědělskému, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému."27. schůze Sněmovny byla ve středu 27. března ukončena (27.03.2019) 27. schůze Sněmovny byla ve středu 27. března ukončena (27.03.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)