Resolution č. 68 (29. května 2014)

Related Documents

23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

41 Novela z. o spotřebitelském úvěru

47 Novela z. o civilním letectví

71 Novela z. - služební zákon

74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

81 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

82 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

87 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

98 Novela z. o zemědělství

100 Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

102 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob

103 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech

104 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob

109 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

110 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány

111 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdanění

112 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění

115 N.z. o regulaci prostituce

117 Novela z. o soudech a soudcích

121 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

122 Basilejská úml. o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

123 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

125 N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy

126 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

128 Zpráva o inflaci - leden 2014

130 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012

131 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2013

132 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael

133 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou

134 Sml.mezi ČR a Slov.rep. o vzáj. uznávání dokladů o vzdělání

135 Novela z. o elektronických komunikacích

141 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

143 Novela z. o soudních poplatcích

144 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

145 Novela z. - trestní zákoník

146 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

147 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013

148 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2013

149 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

150 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2013

151 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2013

152 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

153 Novela z. o odpadech

154 Novela z. o jednacím řádu Senátu

155 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

156 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

157 Novela z. o regulaci reklamy

158 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013

162 Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst.

163 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013

164 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

165 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

166 Novela ústav. z. - Ústava ČR

167 N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

169 Novela z. o loteriích

171 Novela z. o střelných zbraních

172 Novela z. o odpadech

173 Novela z. o silničním provozu

175 Novela z. o důchodovém pojištění

176 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

177 Novela z. o vnitrozemské plavbě

178 Zpráva o peticích za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

180 Novela z. o pozemních komunikacích

181 Novela z. - občanský soudní řád

182 Novela z. o urychl.výstavby doprav.,vodní a energ. infrastr.

183 Novela z. o místním referendu

184 Novela z. o daních z příjmů

188 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

189 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2013

191 Inf.o vojenských cvičeních AČR červenec – prosinec 2013

192 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2013

193 Návrh na prodloužení působení sil v Malijské rep.

194 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

195 Úml. OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku

196 Zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2013

198 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013

200 Smlouva o obchodu se zbraněmi

201 Novela z. o dráhách

203 Novela z. o správních poplatcích

204 Doh.mezi ČR a Bahamským spol. o výměně inf. v daň. zálež.

206 Novela z. o pedagogických pracovnících

207 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

208 Novela z. o spotřebních daních

209 Novela z. o auditorech

211 Prot. č. 15, kterým se mění Úml. o ochraně lidských práv

212 Novela z. o hnojivech

213 Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin

214 Novela z. o DPH

215 Novela z. o spotřebních daních

216 Novela z. o investičních společnostech

217 Doh. o Mezinárodní finanční korporaci

218 Návrh zvýšených středněd.výdaj.rámců na léta 2015 a 2016
ISP (login)