Resolution č. 55 (17. dubna 2014)

Related Documents

23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

43 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

45 Novela zákona - trestní řád

49 Novela z. o vojácích z povolání

63 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.

65 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

68 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.

69 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci

70 Novela z. - autorský zákon

72 Novela z. o potravinách

73 Novela z. o dluhopisech

74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

75 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitě

79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

84 Novela z. o zaměstnanosti

85 Novela z. - živnostenský zákon

86 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

93 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

94 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění

101 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

108 Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank

115 N.z. o regulaci prostituce

118 Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

119 Novela z. o majetku České republiky

123 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

124 Novela z. o hl. m. Praze

125 N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy

126 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

127 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

128 Zpráva o inflaci - leden 2014

129 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012

130 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012

131 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2013

136 Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení

137 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav.

138 Sml. mezi ČR a SR o spolupráci na úseku evidence obyvatel

139 Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmi

140 Doh.mezi ČR a vl. Arménské rep. o spol.v boji proti tr.činn.

141 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

142 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě

148 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2013

149 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

151 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2013

152 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

159 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2013

160 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

161 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

162 Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst.

165 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

168 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí

170 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

171 Novela z. o střelných zbraních

172 Novela z. o odpadech

173 Novela z. o silničním provozu

174 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

175 Novela z. o důchodovém pojištění

176 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

177 Novela z. o vnitrozemské plavbě

178 Zpráva o peticích za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

179 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu
ISP (login)