Organisational Committee
Resolution č. 477 (15. listopadu 2001)

Related Documents

233 Novela zák. o opatřeních v soudnictví - EU

605 Návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců

606 Novela zákona o soudech a soudcích

621 Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství

694 Vl. návrh novely zákona Ústava ČR

788 Návrh zákona o myslivosti

792 Vládní návrh služebního zákona

793 Vládní novela zákona o zřízení ministerstev

794 Vl. n. zák. souvisejícího s přijetím služebního zákona

837 Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy

848 Návrh zákona o náhradním výživném

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

863 Návrh novely zák. o vlastnictví bytů

872 Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti

880 Vládní návrh zákona o as České dráhy - EU

885 Vládní návrh zákona o Ústavním soudu - EU

904 Návrh novel zák. o rozpočtech obcí, krajů a hl.m. Praze

905 Návrh novely zákona o státních svátcích

907 Návrh novely zákona o VZP ČR

912 Vládní návrh zákona o ovzduší - EU

919 Vládní zákon o církvích a náboženských společnostech

921 Vládní návrh zákona o azylu - EU

934 Novela zákona o rozpočtovém určení daní

938 Vl. zák. o podpoře malého a středního podnikání - EU

960 Vl. návrh zák. o integro. prevenci - EU

969 Vl. návrh zák. o volbách do Parlamentu ČR

978 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání

980 Návrh novely zák. o matrikách, jménu a příjmení

981 Zpráva Rady Čes. rozhlas. o činnosti Č. rozhlas. za rok 2000

982 Zpráva o výsledcích hosp. Čes. rozhlasu za rok 1999

984 Návrh na finanční podpory dotacemi na program TEST

985 Zpráva vlády k usnesení PSP ČR č. 1493

986 N. zák. o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy

991 Návrh novely živnostenského zákona

992 Návrh novely zákona o vojácích z povolání

993 Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

997 Změny rozpočtu PF ČR pro rok 2001

1000 Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech

1002 Návrh novely zákona o správě daní a poplatků

1003 Návrh novely z. o služeb. poměru přísl. Policie ČR

1005 Návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

1007 Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách

1011 Návrh novely zákona o pohřebnictví

1013 Výroční zpráva a Účetní závěrka FNM ČR za rok 2000

1014 Návrh zahrádkářského zákona

1016 Vl. zák. o obecně prospěšných bytových družstvech

1017 Vl. zák. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy

1030 Návrh zákona o Horské službě ČR

1031 Návrh zákona o vlastnictví bytů

1034 Zpráva Rady ČT o hospodaření Č. televize za rok 2000

1037 Návrh rozpočtu ÚDDZ záložnami na rok 2002

1042 Návrh novely zákona o vynálezech

1048 Návrh novely zák. o sociálním zabezpečení

1049 Návrh zákona o registrátorech

1051 Návrh novely zákona o auditorech

1053 Vládní návrh transplantační zákona

1054 Vládní návrh zákona o zdravotnických zařízeních

1057 Návrh novely horního zákona

1058 Návrh zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

1059 N. zák. o stát. dluh. prog. ke krytí výplat ze Zajišť. FDZ

1060 Návrh zákona o SR na rok 2002

1061 Vládní návrh zákona o zdravotnických povoláních - EU

1062 Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám

1064 Návrh rozpočtu SFDI na rok 2002

1065 Vládní návrh zákona o sociální potřebnosti

1067 Vládní návrh zákona o dani silniční - EU

1068 Vládní návrh zák. o dani z přidané hodnoty - EU

1069 Vládní návrh zákona o daních z příjmů - EU

1073 Vládní návrh zákona o zdravotní péči - EU

1074 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2002

1089 Výroční zpráva a účetní závěrka VZP ČR za rok 2000

1090 Vládní návrh zákona o nadacích a nadačních fondech

1093 Vládní návrh zákona o vojenských veteránech

1094 Zpráva o peticích za období od 1.1.2001 do 30.6.2001

1096 Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

1097 Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži - EU

1098 Vl. návrh zák. o zaměst. penzijním připojiš. - EU

1099 Vl. návrh z. o úhradu rozp. schodku SR ČR na rok 2002

1100 Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře

1101 Vládní návrh novely OSŘ ve vztahu k Fin. prokur.

1102 Vládní návrh zákona o advokacii - EU

1103 Vl. návrh zák. na ochranu zvířat proti týrání - EU

1104 Vládní návrh zákona o oběhu osiv a sadby - EU

1105 Vládní návrh zák. o zoologických zahr. - EU

1106 Úmluva o persistentních organických polutantech

1107 Návrh zákona o platu a odměně

1108 Návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu

1109 Návrh Ústavy České republiky

1110 Návrh novely zákona o odpadech

1111 Sml. mezi ČR a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění

1112 Návrh ČR na ratifikaci Říms. statusu Mezinár. trest. soudu

1113 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin

1114 Zpráva o probl. extremismu na území ČR v roce 2000

1115 Další půs. sil AČR v operacích na Balkáně po 31. 12. 2001

1116 Náv. zastup. Prahy na novelu zák. o odpadech

1118 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality

1119 Vládní návrh zák. o Komisi pro cenné papíry - EU

1120 Zpráva o plnění SR ČR za 1. pololetí 2001

1121 Smlouva mezi ČR a SRN o výstavbě hraničního mostu

1122 Návrh novely trestního zákona a zák. o přestupcích

1123 Návrh zákona o pozemních komunikacích

1124 Fin. prostředky na Program protipovodňové prevence 2002-2005

1125 Návrh zák. na záruky ČR na rekonstrukci FN v Motole

1126 Rozdělení prostředků NIF ve druhé etapě

1127 Sml. mezi ČR a Makedonii o zamezení dvojímu zdanění

1128 Doh. mezi ČR a Chorvat. rep. o boji proti org. zločinu

1129 Protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob

1130 Inf. o pojišťování vývozních úvěr. rizik leden - červen 2001

1131 Zvýhodněné financování za I. pololetí roku 2001

1137 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2000

1138 Dohoda mezi ČR, PR a SR o mnohonárodní brigádě

1140 Vládní návrh zákona - trestní řád - EU

1142 Vl. zák. v souvislosti s přijetím správního řádu

1146 Vl. návrh zák. o obecně prospěšných společnostech

1147 Vládní návrh zákona o úvěru na financ. českých dálnic B

1148 Vl. návrh zákona o ochraně stát. hranic - EU

1149 Vl. zák. o vývozu kulturních statků z celního území ES - EU

1150 Vládní návrh školského zákona - EU

1151 Vl. z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce

1152 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

1153 Smlouva mezi ČR a Italskou r. o sociálním zabezpečení

1154 Vládní návrh zákona o služebním poměru přísušníků - EU

1155 V. zák. souv. s přijetím zák. o služ. poměru přísluš. - EU

1156 Vládní návrh zákona o obcích

1157 Vládní návrh zákona o krajích

1158 Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze

1159 V. zák. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

1161 Vládní návrh zák. o vymezení hranic krajů

1162 V. zák. o úřednících územních samospráv. celků - EU

1163 Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím

1164 Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČR - EU

1165 Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností

1166 Vládní návrh zákona o platu představitelů státní moci

1167 Vl. zák. o platu soudců, související zákony

1168 Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě

1169 Vládní návrh zákona o obchodu s lesními dřevinami - EU

1170 Vládní návrh zákona o veřejných zak. - EU
ISP (login)