Resolution č. 21 (21. ledna 2014)

Related Documents

5 Novela z. - občanský zákoník

10 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

16 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013

17 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2012

19 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2013

20 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012

21 N.z.,kterým se zruš. zákony o předpokladech na výkon funkcí

22 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012

23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

24 N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti

25 Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

28 Novela z. o evropské občanské iniciativě

29 Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu

31 Novela z. o archivnictví a spisové službě

33 Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti

36 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2012

37 N.z.o péči řádného hospodáře u svěřeného majet.veř.korporací

38 Novela z. o dani z přidané hodnoty

39 Novela z. o dani z přidané hodnoty

40 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

41 Novela z. o spotřebitelském úvěru

45 Novela zákona - trestní řád

46 Novela z. - trestní zákoník

47 Novela z. o civilním letectví

48 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

49 Novela z. o vojácích z povolání

50 Novela z. - branný zákon

51 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2012

52 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012

53 Novela z. o obalech

54 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2013

55 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze

56 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - související

57 Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdů

59 Novela z. o státních svátcích

60 Novela z. o vysokých školách

61 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012

62 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

63 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.

64 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2014

65 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

66 N.ústav.z. o referendu o zruš.zák.o maj.vyrovnání s církvemi

67 Novela z. - chemický zákon

68 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.

69 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci

70 Novela z. - autorský zákon

72 Novela z. o potravinách

73 Novela z. o dluhopisech

74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

75 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitě

76 Novela z. o dobrovolnické službě

78 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

80 Návrh rozh. Rady EU - zruš. rozh. Rady 2007/124/ES (Euratom)

81 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

82 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

84 Novela z. o zaměstnanosti

85 Novela z. - živnostenský zákon

86 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

87 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

88 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související

92 Novela z. o vysokých školách

93 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

94 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění

96 Novela z. - služební zákon

97 Novela z. - služební zákon - související

98 Novela z. o zemědělství
ISP (login)