Members - Constituency Karlovy Vary

NameConstituency Political
groups
Committee(s)Commission(s)Delegation(s)
Ing. Iva Kalatova Karlovy Vary ANO RV, KV
Karla Marikova Karlovy Vary SPD VZ, VZPSKPKPSSDOBSE
Mgr. Jana Mrackova Vildumetzova Karlovy Vary ANO VSR, RV
MUDr. Vera Prochazkova Karlovy Vary ANO UPV, VVVKMSKCEU
Ing. Dan Tok Karlovy Vary ANO 
Ing. Petr Tresnak Karlovy Vary Pirati VZ, VOSDNATOISP (login)