Members - Constituency Karlovy Vary

NameConstituency Political
groups
Committee(s)Commission(s)Delegation(s)
Mgr. Jaroslav Borka Karlovy Vary KSCM UPV
PaedDr. Josef Novotny Karlovy Vary CSSD RV
Ing. Roman Prochazka Karlovy Vary ANO MIV, VEZ, VVVKM, RV
PhDr. Zdenek Soukup Karlovy Vary ANO VOV, VSP, VEZRRPNM
Ing. Marketa Wernerova Karlovy Vary CSSD UPV, VVVKMRRPNMISP (login)