Members - Constituency Karlovy Vary

NameConstituency Political
groups
Committee(s)Commission(s)Delegation(s)
Ing. Jan Bures Karlovy Vary ODS HV, VSRSKPKPS, VK
Ing. Pavel Hojda Karlovy Vary KSCM HVVKSDOBSE
Rudolf Chlad Karlovy Vary TOP09-S RV, VOB, VB, VZP
PaedDr. Josef Novotny Karlovy Vary CSSD VSR
Mgr. Jana Sucha Karlovy Vary VV, Nezaraz UPV, VEZ, MIVVKISP (login)