Members - Constituency Karlovy Vary

NameConstituency Political
groups
Committee(s)Commission(s)Delegation(s)
Ing. Jan Bures, DBA Karlovy Vary ODS RV, VZP
Jan Kuchar Karlovy Vary STAN VZ, RVSKUZSI
Karla Marikova Karlovy Vary SPD VZ, VZP
Mgr. Jana Mrackova Vildumetzova Karlovy Vary ANO ORGV
Renata Oulehlova Karlovy Vary ANO PV, VSPISP (login)