Committee for Foreign Affairs
Resolutions

č. 281k informaci posl. J. Zahradila o jednání Konventu k budoucnosti Evropy (10. dubna 2002) 
č. 282k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ (10. dubna 2002) 
č. 283ke Zprávě o vnitrostátním zajištění plnění mezinárodních smluv sjednaných před účinností ústavního zákona č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (10. dubna 2002) 
č. 284k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002 /sněmovní tisk 1244/ (10. dubna 2002) 
č. 285k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni /sněmovní tisk 1245/ (10. dubna 2002) 
č. 286k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21.prosince 1973, podepsaná dne 26.října 2001 v Praze /sněmovní tisk 1256/ (10. dubna 2002) 
č. 287k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002) /sněmovní tisk 1275/ (10. dubna 2002) 
č. 288k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze /sněmovní tisk 1271/ (10. dubna 2002) 
č. 289k návrhu poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ (10. dubna 2002) 
č. 290ke kandidatuře České republiky na předsednictví 57. zasedání Valného shromáždění OSN (11. dubna 2002) 
č. 291k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ (11. dubna 2002) 
č. 292ke dni účinnosti tohoto zákona a budou splatné nejpozději do 30. června 2005. (2) Částka uvedená v odstavci 1 může být překročena pouze o navýšení oproti stavu ke dni účinnosti tohoto zákona vzniklé z důvodu změny kursů cizích měn, v nichž mají být úvěry poskytnuty, vyhlášených Českou národní bankou v den předcházející dni podpisu smluv o úvěrech, z důvodu kursových rozdílů spojených s měnovým zajištěním měn, v nichž má být placena cena podle smluv s dodavatelem letadel JAS 39 Gripen, a z důvodu změny sjednaných úrokových sazeb po dobu platnosti smluv o úvěrech. (3) Pořízením 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen se rozumí nákup 20 jednosedadlových a 4 dvousedadlových nadzvukových letadel JAS 39 Gripen, prostředků jejich provozní a bojové podpory, základní a doplňkové sady náhradních dílů, zařízení pro výcvik, technické dokumentace, zařízení, které kupující poskytne dodavateli za účelem jeho zabudování do letounů, výzbroje, a úhrada finančních nákladů na výcvik a technickou podporu. (4 (dne .................... 2002,) 
č. 293k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ (25. dubna 2002) 
č. 294Zpráva k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ (25. dubna 2002) 

<<1112131415
ISP (login)