Committee for European Affairs
Resolutions

č. 1k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. - 9. května 2004 (13. května 2004) 
č. 6k návrhu Strategie vlády České republiky v rámci Evropské unie (28. května 2004) 
č. 19k Zelené knize o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích /kód dokumentu 9206/04, COM(2004) 327 final/ (24. června 2004) 
č. 22k cestě delegace VEZ do Chorvatska (9. září 2004) 
č. 34k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 20. září – 30. září 2004 (12. října 2004) 
č. 36k podvýboru VEZ pro regionální a přeshraniční spolupráci (12. října 2004) 
č. 37k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropské záležitosti (12. října 2004) 
č. 42k návrhu rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a zpráv mezi orgány pro veřejný pořádek členských států Evropské unie týkající se především závažných trestných činů včetně teroristických činů /kód dokumentu 10215/04/ (21. října 2004) 
č. 48k návrhu nařízení Rady o zavedení dobrovolného režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství /kód dokumentu 11656/04, KOM(2004) 515 v konečném znění, 2004/0173 (ACC) (21. října 2004) 
č. 50k návrhu upravené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu a směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních firem a úvěrových institucí (Basel II) /kód dokumentu 11545/04, COM(2004) 486 final, 2004/0155 (COD), 2004/0159 (COD)/ (2. listopadu 2004) 
č. 53k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropské záležitosti (2. listopadu 2004) 
č. 55ke Zprávě o stavu projednávání Směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu /kód dokumentu 6174/04, COM(2004) 2/ a dosavadní pozici ČR k návrhu této směrnice (10. listopadu 2004) 
č. 58k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o Evropském sociálním fondu a o Kohezním fondu /kód dokumentu 11606/04, COM(2004) 492 final/ (10. listopadu 2004) 
č. 59k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu /kód dokumentu 11636/04, COM(2004) 493 final/ (10. listopadu 2004) 
č. 64k nominaci zástupců výboru pro evropské záležitosti do Parlamentního shromáždění EU – Středomoří (EMPA) (10. listopadu 2004) 
č. 73k návrhu nařízení Rady pozměňující nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 týkající se určení výchozího roku pro alokaci kvót hydrochlorofluorovaných uhlovodíků s ohledem na členské státy, které přistoupily 1. května 2004 /kód dokumentu 12123/04, COM(2004) 550 final/ (24. listopadu 2004) 
č. 78k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropské záležitosti (24. listopadu 2004) 
č. 82k Bílé knize o službách obecného zájmu /kód dokumentu 9643/04, KOM(2004) 374 v konečném znění/ (2. prosince 2004) 
č. 83k návrhu nařízení Rady pozměňující nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 a (ES) č. 3285/94, pokud jde o společná pravidla pro dovozy některých textilních výrobků ze třetích zemí /kód dokumentu 13958/04, COM(2004) 713 final, 2004/0245 (ACC)/ (2. prosince 2004) 
č. 84k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS /kód dokumentu 11949/04, KOM(2004) 488 v konečném znění, 2004/0158 (COD)/ (2. prosince 2004) 

12345
ISP (login)