Resolutions

č. 183Informace z 11. schůze podvýboru pro e-Government (20. února 2020) 
č. 184k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 814 (6. dubna 2020) 
č. 185k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - sněmovní tisk 815 (6. dubna 2020) 
č. 186Informace MMR o návrhu týkající se ošetření vztahů mezi cestovními kancelářemi a klienty z důvodu pandemické krize (6. dubna 2020) 
č. 187Zmocňovací usnesení (6. dubna 2020) 
č. 188k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu - sněmovní tisk 820 (8. dubna 2020) 
č. 189k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 531 (16. dubna 2020) 
č. 190k vládnímu návrhu zákona o odpadech - sněmovní tisk 676 (16. dubna 2020) 
č. 191k vládnímu návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností - sněmovní tisk 677 (16. dubna 2020) 
č. 192k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností - sněmovní tisk 678 (16. dubna 2020) 
č. 193k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 679 (16. dubna 2020) 
č. 194k návrhu poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) - sněmovní tisk 634 (16. dubna 2020) 
č. 195k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 734 (16. dubna 2020) 
č. 196Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019 - sněmovní tisk 804 (16. dubna 2020) 
č. 197Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 - sněmovní tisk 805 (16. dubna 2020) 
č. 198k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 534 (16. dubna 2020) 
č. 199k vládnímu návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - sněmovní tisk 575 (16. dubna 2020) 
č. 200k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - sněmovní tisk 576 (16. dubna 2020) 
č. 201k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 593 (16. dubna 2020) 
č. 202Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony - sněmovní tisk 529 (16. dubna 2020) 

<<67891011>>
ISP (login)