Documents

Session invitations and other documents

č. 10 (23. června 2022)
č. 9 (8. června 2022)
č. 8 (18. a 19. května 2022)
č. 7 (13. dubna 2022)
č. 6 (30. března 2022)

more

Minutes

č. 9 (8. června 2022)
č. 8 (18. a 19. května 2022)

more

Resolutions

č. 53k dokumentu EU: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, COM(2022) 156 final, 8064/22; k dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ohlašování environmentálních údajů průmyslovými zařízeními a o zřízení portálu průmyslových emisí, COM(2022) 157 final, 8121/22 (23. června 2022)
č. 52k dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014, COM(2022) 150 final, 8042/22; k dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009, COM(2022) 151 final, 8048/22 (23. června 2022)
č. 51k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 67/ (23. června 2022)
č. 50k dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Nástroje pro oživení a odolnost, COM(2022) 75 final, 6781/22 (8. června 2022)
č. 49k dokumentu EU: Zpráva Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o stavu energetické unie 2021 - Příspěvky k realizaci Zelené dohody pro Evropu a oživení Unie (podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu), COM(2021) 950 final, 13557/21 (8. června 2022)

more

Seminars

OD ZRNKA AŽ PO PŮLLITR – BUDOUCNOST ČESKÉHO PIVA22. června 2022
OD ZRNKA AŽ PO PŮLLITR – BUDOUCNOST ČESKÉHO PIVA

Seminář se koná pod záštitou zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven dne 22. června 2022 od 9:00 hod. v Poslanecké sněmovně – místnost č. 108 A – Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1.

Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě16. června 2022
Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě

Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě se uskutečnil dne 16. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 176/4, místnost č. A 55 - zasedací místnost Alfréda Meissnera, viz pozvánka.

Cirkulární ekonomika a její role v aktuální krizi21. června 2022
Cirkulární ekonomika a její role v aktuální krizi
Krizový kulatý stůl se koná pod záštitou Výboru pro životní prostředí PS, viz pozvánka. Kulatý stůl lze sledovat prostřednictvím videokonference.
Chemická recyklace6. června 2022
Chemická recyklace
Seminář podvýboru pro environmentální legislativu EU, viz pozvánka. Seminář lze také sledovat naSTREAM 3.
Zálohování plastových obalů12. dubna 2022
Zálohování plastových obalů

more
ISP (login)