Hlasování
6. schůze, 6. 2. 2014

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod /sněmovní tisk 80-E/ - prvé čtení
43 (6. 2. 2014)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení
44 - 45 (6. 2. 2014)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
46 (6. 2. 2014)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
47 (6. 2. 2014)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení
48 (6. 2. 2014)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013 /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení
49 (6. 2. 2014)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení
50 (6. 2. 2014)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
51 (6. 2. 2014)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
52 (6. 2. 2014)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení
53 (6. 2. 2014)

62. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 17/
54 (6. 2. 2014)

67. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/
55 - 56 (6. 2. 2014)

61. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 16/
57 - 58 (6. 2. 2014)

51. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
59 (6. 2. 2014)

52. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
60 (6. 2. 2014)

Procedurální hlasování
61 - 62 (6. 2. 2014)

64. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /sněmovní tisk 20/
63 (6. 2. 2014)

53. Návrh na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
64 (6. 2. 2014)

54. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
65 - 68 (6. 2. 2014)


ISP (login)