Hlasování poslance
Mgr. Roman Sklenák
4. schůze

Procedurální hlasování
1 - 12 (10. 12. 2013), 55 - 56 (12. 12. 2013), 80 - 82 (16. 12. 2013), 87 - 90, 130 - 131 (19. 12. 2013)

1. Rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely
13 (10. 12. 2013)

2. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
17 - 20 (10. 12. 2013)

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
21 (10. 12. 2013)

4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby
22 (10. 12. 2013)

5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
23 (10. 12. 2013)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby
24 (10. 12. 2013)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby
25 (10. 12. 2013)

8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
26 (10. 12. 2013)

10. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
65 (12. 12. 2013)

11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
66 (12. 12. 2013)

12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
67 (12. 12. 2013)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
68 (12. 12. 2013)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
69 (12. 12. 2013)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
70 (12. 12. 2013)

16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
71 - 76 (12. 12. 2013)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení
27 - 30 (10. 12. 2013)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení
14 - 16 (10. 12. 2013)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení
51 - 54 (10. 12. 2013)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení
35 - 36 (10. 12. 2013)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
31 - 32 (10. 12. 2013)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
37 - 39 (10. 12. 2013)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení
40 - 42 (10. 12. 2013)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
43 - 47 (10. 12. 2013)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
48 - 50 (10. 12. 2013)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení
33 - 34 (10. 12. 2013)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení
57 - 58 (12. 12. 2013)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
59 - 61 (12. 12. 2013)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
62 - 63 (12. 12. 2013)

32. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
77 - 79 (12. 12. 2013)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení
95 - 125 (19. 12. 2013)

35. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 7/
126 - 128 (19. 12. 2013)

36. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016 /sněmovní tisk 8/
129 (19. 12. 2013)

37. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016 /sněmovní tisk 9/
132 (19. 12. 2013)

38. Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/
133 (19. 12. 2013)

39. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/
85 - 86 (16. 12. 2013)

40. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
83 (16. 12. 2013)

41. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze
92 (19. 12. 2013)

42. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
134 (19. 12. 2013)

45. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách
64 (12. 12. 2013)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení
84 (16. 12. 2013)

47. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
93 - 94 (19. 12. 2013)

48. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
91 (19. 12. 2013)


ISP (login)