Hlasování poslance
Mgr. Roman Sklenák
29. schůze, 9. 7. 2015

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
233 - 234 (9. 7. 2015)

Procedurální hlasování
235 (9. 7. 2015)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - prvé čtení
236 - 239 (9. 7. 2015)

34. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení
240 - 241 (9. 7. 2015)

Procedurální hlasování
242 - 244 (9. 7. 2015)

141. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
245 (9. 7. 2015)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - prvé čtení
246 - 247 (9. 7. 2015)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení
248 (9. 7. 2015)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 473/ - prvé čtení
249 (9. 7. 2015)

95. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002 /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení
250 (9. 7. 2015)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení
251 (9. 7. 2015)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
252 (9. 7. 2015)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
253 (9. 7. 2015)

91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 /sněmovní tisk 345/ - druhé čtení
254 (9. 7. 2015)

93. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
255 (9. 7. 2015)

103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
256 (9. 7. 2015)

97. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
257 (9. 7. 2015)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení
258 (9. 7. 2015)

108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení
259 (9. 7. 2015)

144. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 401/
260 (9. 7. 2015)

146. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014 /sněmovní tisk 448/
261 (9. 7. 2015)

147. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen – prosinec 2014 /sněmovní tisk 452/
262 (9. 7. 2015)

149. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk 483/
263 (9. 7. 2015)

151. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2015 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 428/
264 (9. 7. 2015)

152. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 /sněmovní tisk 442/
265 (9. 7. 2015)

153. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2014 /sněmovní tisk 443/
266 (9. 7. 2015)

154. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 475/
267 (9. 7. 2015)

155. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 476/
268 (9. 7. 2015)

156. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 477/
269 (9. 7. 2015)

158. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013 /sněmovní tisk 284/
270 (9. 7. 2015)

159. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014 /sněmovní tisk 440/
271 - 272 (9. 7. 2015)

160. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2014 /sněmovní tisk 419/
273 (9. 7. 2015)

162. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013 /sněmovní tisk 344/
274 (9. 7. 2015)

163. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 /sněmovní tisk 422/
275 - 276 (9. 7. 2015)

164. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 436/
277 - 278 (9. 7. 2015)

165. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014 /sněmovní tisk 439/
279 (9. 7. 2015)

167. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 /sněmovní tisk 481/
280 (9. 7. 2015)

168. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
281 (9. 7. 2015)

169. Zpráva o činnosti komise PS pro kontrolu použití odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2014 /sněmovní dokument 2210/
282 - 283 (9. 7. 2015)


ISP (login)