Hlasování
40. schůze, 14. 6. 2012

Procedurální hlasování
126 - 128 (14. 6. 2012)

101. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 /sněmovní tisk 649/
129 (14. 6. 2012)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program Evropa pro občany /sněmovní tisk 705-E/ - prvé čtení
130 (14. 6. 2012)

41. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení
131 (14. 6. 2012)

58. Vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení
132 - 133 (14. 6. 2012)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení
134 (14. 6. 2012)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 664/ - prvé čtení
135 (14. 6. 2012)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010) /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
136 (14. 6. 2012)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012 /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení
137 (14. 6. 2012)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012 /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení
138 (14. 6. 2012)

104. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011 /sněmovní tisk 654/
139 (14. 6. 2012)

105. Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011 /sněmovní tisk 655/
140 - 142 (14. 6. 2012)

106. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 667/
143 (14. 6. 2012)

107. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011 /sněmovní tisk 656/
144 (14. 6. 2012)

108. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2011 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 670/
145 (14. 6. 2012)

109. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 672/
146 - 151 (14. 6. 2012)

110. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 674/
152 (14. 6. 2012)

111. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 /sněmovní tisk 675/
153 (14. 6. 2012)

112. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR /sněmovní dokument 2321/
154 (14. 6. 2012)

113. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
155 (14. 6. 2012)

16. Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení
156 (14. 6. 2012)


ISP (login)