Hlasování
32. schůze, 13. 12. 2011

Procedurální hlasování
108 - 116 (13. 12. 2011)

127. Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 /sněmovní tisk 400/
117 (13. 12. 2011)

128. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 /sněmovní tisk 402/
118 (13. 12. 2011)

129. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2011) /sněmovní tisk 455/
119 (13. 12. 2011)

135. Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 507/
120 (13. 12. 2011)

105. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
121 - 122 (13. 12. 2011)

113. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
123 (13. 12. 2011)

114. Návrh na ustavení nově zřízených výborů
124 - 126 (13. 12. 2011)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení
127 (13. 12. 2011)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení
128 (13. 12. 2011)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení
129 - 131 (13. 12. 2011)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení
132 - 135 (13. 12. 2011)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
136 - 138 (13. 12. 2011)

45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení
139 - 140 (13. 12. 2011)

46. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení
141 - 142 (13. 12. 2011)

49. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení
143 (13. 12. 2011)

51. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení
144 (13. 12. 2011)

Procedurální hlasování
145 - 146 (13. 12. 2011)

144. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011
147 - 148 (13. 12. 2011)


ISP (login)