Hlasování poslance
Jan Florián
49. schůze, 19. 12. 2012

Procedurální hlasování
274 - 278 (19. 12. 2012)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/8/ - vráceno prezidentem
279 (19. 12. 2012)

4. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/5/ - vráceno prezidentem
280 (19. 12. 2012)

7. Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/5/ - vrácený Senátem
281 - 283 (19. 12. 2012)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/3/ - vrácený Senátem
284 - 285 (19. 12. 2012)

157. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
286 - 287 (19. 12. 2012)

156. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/3/ - zamítnutý Senátem
288 (19. 12. 2012)

103. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení
289 - 306 (19. 12. 2012)

104. Nový návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 /sněmovní tisk 858/
307 (19. 12. 2012)

105. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015 /sněmovní tisk 818/
308 (19. 12. 2012)

106. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 /sněmovní tisk 830/
309 (19. 12. 2012)

107. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013 /sněmovní tisk 855/
310 (19. 12. 2012)

166. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
311 - 313 (19. 12. 2012)

Procedurální hlasování
314 (19. 12. 2012)


ISP (login)