Hlasování poslankyně
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
19. schůze, 9. 6. 2011

Procedurální hlasování
57 - 62 (9. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
63 (9. 6. 2011)

104. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 294/
64 (9. 6. 2011)

57. Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) /kód dokumentu 7263/11, KOM(2011) 121 v konečném znění/ /sněmovní tisk 379-E/ - prvé čtení
65 - 70 (9. 6. 2011)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
71 (9. 6. 2011)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení
72 (9. 6. 2011)

71. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
73 (9. 6. 2011)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), ve znění z roku 1999 /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
74 (9. 6. 2011)


ISP (login)