Hlasování
22. schůze, 31. 10. 2007

Procedurální hlasování
234 - 235 (31. 10. 2007)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení
236 - 245 (31. 10. 2007)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - třetí čtení
246 - 329 (31. 10. 2007)

Procedurální hlasování
330 (31. 10. 2007)

73. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - třetí čtení
331 - 354 (31. 10. 2007)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení
355 - 372 (31. 10. 2007)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení
373 - 383 (31. 10. 2007)

85. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - třetí čtení
384 - 385 (31. 10. 2007)

86. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - třetí čtení
386 (31. 10. 2007)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
387 - 392 (31. 10. 2007)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení
393 (31. 10. 2007)

39. Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení
394 (31. 10. 2007)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení
395 (31. 10. 2007)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení
396 - 397 (31. 10. 2007)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - prvé čtení
398 (31. 10. 2007)

48. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení
399 (31. 10. 2007)

Procedurální hlasování
400 (31. 10. 2007)

95. Zpráva o finanční stabilitě 2006 /sněmovní tisk 241/
401 - 402 (31. 10. 2007)

96. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2006 /sněmovní tisk 247/
403 (31. 10. 2007)

97. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2007) /sněmovní tisk 268/
404 (31. 10. 2007)

91. Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 211/
405 - 406 (31. 10. 2007)

92. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006 /sněmovní tisk 221/
407 (31. 10. 2007)

93. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006 /sněmovní tisk 228/
408 - 409 (31. 10. 2007)

98. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006 /sněmovní tisk 245/
410 (31. 10. 2007)

99. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 246/
411 (31. 10. 2007)

Procedurální hlasování
412 (31. 10. 2007)


ISP (login)