Hlasování poslance
Mgr. Tomáš Úlehla
7. schůze

Procedurální hlasování
1 - 21 (28. 11. 2006), 53 - 59, 67 - 68 (30. 11. 2006), 76 - 77 (1. 12. 2006), 107 - 111 (5. 12. 2006), 122, 124 (6. 12. 2006), 134 - 137 (12. 12. 2006), 580 (13. 12. 2006)

1. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení
22 (28. 11. 2006)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky, stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby
23 (28. 11. 2006)

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
78 - 79 (1. 12. 2006)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení
24 - 26 (28. 11. 2006)

7. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení
39 - 40 (29. 11. 2006)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení
33 - 34 (29. 11. 2006)

9. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
41 - 43 (29. 11. 2006)

10. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení
35 - 38 (29. 11. 2006)

11. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení
44 - 45 (29. 11. 2006)

13. Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení
27 - 28 (28. 11. 2006)

14. Návrh poslanců Milana Urbana, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně energetického zákona /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení
29 - 30 (28. 11. 2006)

15. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
60 (30. 11. 2006)

19. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
112 - 113 (5. 12. 2006)

20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení
31 (28. 11. 2006)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení
32 (28. 11. 2006)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení
46 - 47 (29. 11. 2006)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
48 - 49 (29. 11. 2006)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení
50 (29. 11. 2006)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení
51 - 52 (29. 11. 2006)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
61 (30. 11. 2006)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení
62 (30. 11. 2006)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení
63 - 64 (30. 11. 2006)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
65 (30. 11. 2006)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
80 - 81 (1. 12. 2006)

31. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - třetí čtení
82 - 96 (1. 12. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
161 - 573 (13. 12. 2006)

33. Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 /sněmovní tisk 53/
574 - 579 (13. 12. 2006)

34. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 /sněmovní tisk 54/
154 - 160 (12. 12. 2006)

35. Dotační programy zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 81/
581 (13. 12. 2006)

36. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 /sněmovní tisk 88/
582 (13. 12. 2006)

37. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
138 (12. 12. 2006)

41. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
139 (12. 12. 2006)

42. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006
66 (30. 11. 2006)

43. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 12/
120 (5. 12. 2006)

44. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 13/
121 (5. 12. 2006)

45. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/
69 (30. 11. 2006)

46. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 /sněmovní tisk 35/
70 (30. 11. 2006)

47. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/
71 (30. 11. 2006)

48. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/
72 (30. 11. 2006)

49. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/
73 (30. 11. 2006)

50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky
97 - 98 (1. 12. 2006)

51. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 /sněmovní tisk 56/
99 (1. 12. 2006)

52. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 /sněmovní tisk 28/
100 (1. 12. 2006)

53. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2005 - 2006 /sněmovní tisk 50/
101 (1. 12. 2006)

54. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
102 (1. 12. 2006)

55. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005 /sněmovní tisk 51/
103 (1. 12. 2006)

56. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/
114 - 119 (5. 12. 2006)

57. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 74/
104 - 105 (1. 12. 2006)

58. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 75/
106 (1. 12. 2006)

61. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
74 - 75 (30. 11. 2006)

65. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení
140 (12. 12. 2006)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení
141 (12. 12. 2006)

67. Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení
142 - 151 (12. 12. 2006)

68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
126 - 130 (8. 12. 2006)

69. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy
123 (6. 12. 2006)

70. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny
125 (6. 12. 2006)

71. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
131 - 133 (8. 12. 2006)

72. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 36/3/ - vrácený Senátem
152 - 153 (12. 12. 2006)


ISP (login)