Sněmovní tisk 93
Novela z. o dluhopisech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 14. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 158).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 93/2, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 12:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 93/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 321).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 334, dokument 334/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 11. 2018 a přijal usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako tisk 334/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 31).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 93/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 93/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 19, usnesení č. 403).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 307/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
574Jiří Dolejš12798-18697.docx (42 KB) / PDF (348 KB, 9 stran) 12. 4. 2018 v 10:18:26
777Jiří Dolejš13001-19023.docx (20 KB) / PDF (245 KB, 1 strana) 21. 5. 2018 v 16:34:45
796Karel Rais13020-19041.docx (49 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 17:09:21
798Karel Rais13022-19044.docx (49 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 17:23:49


Deskriptory EUROVOCu: dluh, hypotekární úvěr, konsolidace státního dluhu, podnikatel, převoditelný cenný papír, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, zadluženost

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád93/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.93/0
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů93/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech93/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu93/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích93/0
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)93/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)93/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví93/1
374/2015novelizujeZákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu93/0
257/2016novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru93/2


ISP (login)