Sněmovní tisk 90
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 14. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Bc. Lucie Šafránková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20., 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 153).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 119, usnesení č. 153).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 4. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 4. 2018 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 404).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 90/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 90/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 58, usnesení č. 231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 92/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: pojistné, politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení90/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů90/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti90/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře90/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)90/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění90/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů90/0
259/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony90/0
310/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony90/0


ISP (login)